7 Crisis- en herstelwet

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32127, nr. 155).

De voorzitter:

Ik heet de minister van Infrastructuur en Milieu welkom.

De beraadslaging wordt geopend.

De heer Koopmans (CDA):

Mevrouw de voorzitter. Ik dien twee moties in. De eerste motie die ik indien, luidt als volgt.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een belangrijk onderdeel van het mestbeleid bestaat uit het mogelijk maken van het snel van de grond komen van nieuwe locaties met betrekking tot mestverwerking;

overwegende dat het ontstaan van nieuwe locaties en het verkrijgen van bijbehorende vergunningen langzaam verloopt;

verzoekt de regering om in de volgende tranche van de Crisis- en herstelwet ook mestverwerkings- en mestbewerkingsinstallaties met een capaciteit van minder dan 50.000 ton onder het regime van de Crisis- en herstelwet te brengen, en mestverwerkings- en mestbewerkingsinstallaties die niet op een terrein met een industriële bestemming worden gerealiseerd daar ook onder te laten vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Koopmans. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 156 (32127).

De heer Koopmans (CDA):

De tweede motie die ik indien, gaat over de IJzeren Rijn.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland blijvend aan de verplichtingen opgenomen in de uitspraak van 24 Mei 2005 van het Arbitragetribunaal van het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag ten aanzien van de realisering van de IJzeren Rijn moet voldoen;

overwegende dat voor het deel van de IJzeren Rijn dat gaat door de kernen van Weert en Roermond, en voor het gedeelte van de Meinweg, nog geen enkele zekerheid bestaat over het tracé en de financiering;

verzoekt de regering om eerst voorbereidingen te treffen om tot een tracé te komen dat voldoet aan milieu- en geluidsnormen, en daartoe met belanghebbenden en overheden in overleg te gaan alvorens dit deel van de IJzeren Rijn in de Crisis- en herstelwet op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Koopmans, Van Tongeren, Kuiken, Houwers en Ouwehand.

Zij krijgt nr. 157 (32127).

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Het is een van de zeldzame momenten dat ik een motie van de heer Koopmans meeonderteken. Het blijft echter geen feest en daarom dien ik een motie over mestvergisting in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat grote mestverwerkingsinstallaties grote negatieve effecten op de leefomgeving kunnen hebben;

constaterende dat mestvergisting niet leidt tot een vorm van landbouw waarin de kringlopen gesloten zijn en dus niets te maken heeft met verduurzaming van de landbouw;

verzoekt de regering, de categorie "verduurzaming landbouw" uit bijlage I van de Crisis- en herstelwet te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 158 (32127).

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

De tweede en laatste motie die ik indien, luidt als volgt.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gemeente Den Haag zonder vooroverleg met de andere betrokken gemeentes de Rotterdamsebaan heeft aangemeld voor plaatsing op bijlage II van de Crisis- en herstelwet;

constaterende dat er recent een bemiddelingstraject tussen de betrokken gemeentes is afgerond over dit project en de gemeenteraden nog moeten instemmen met de bestuurlijk gekozen variant;

constaterende dat de Rotterdamsebaan dwars door de Vlietzone, de groene long van de regio Haaglanden, is gepland;

overwegende dat de bestuurlijk gekozen variant zal leiden tot geluidsoverlast en verslechterde luchtkwaliteit voor bewoners in Park Leeuwenbergh, aangezien hierdoor 37.000 motorvoertuigen per etmaal langs hun achtertuin zullen rijden;

verzoekt de regering, het project Rotterdamsebaan uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 159 (32127).

Er hebben zich bij mij geen andere sprekers voor het indienen van moties gemeld. Wij wachten even totdat de minister over de teksten van de ingediende moties beschikt.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Voorzitter. In de motie van de heer Koopmans op stuk nr. 156 wordt de regering verzocht om in de volgende tranche van de Crisis- en herstelwet mestverwerkings- en mestbewerkingsinstallaties met een capaciteit van minder dan 50.000 ton ook onder het regime van de Crisis – en herstelwet te brengen, en mestverwerkings- en mestbewerkingsinstallaties die niet op een terrein met een industriële bestemming worden gerealiseerd daar ook onder te laten vallen. Ik zal twee redenen aangeven waarom wij het nu niet hadden opgenomen. De eerste is dat de grote mestverwerkingsinstallaties vanwege de effecten op de leefomgeving beter zouden passen in een gebied met industriële bestemming dan in agrarisch gebied. De tweede is dat wanneer de grens heel erg naar beneden getrokken wordt wat betreft de kleinere mestverwerkingsinstallaties, er een belasting op de Raad van State zou ontstaan. Ik heb overigens begrepen dat er nog een debat zal plaatsvinden met onder anderen de heer Bleker over mest. Ik ben bereid dit punt daar ook neer te leggen. Derhalve laat ik het oordeel over deze motie aan de Kamer.

De motie van de heer Koopmans c.s. op stuk nr. 157 gaat over de IJzeren Rijn. Het zal het historisch tracé worden. Daar zullen we aan moeten voldoen conform de verplichtingen die we in het verleden aangegaan zijn. Het klopt dat er nog precies bekeken moet worden hoe dat dan loopt en gefinancierd wordt en hoe voldaan zal kunnen worden aan de milieu- en geluidsnormen. Dat is iets wat ook in de fase hierna kan. Ik heb er geen bezwaar tegen om het nu niet op te nemen en om eerst af te wachten hoe vorm wordt gegeven om het vervolgens pas in een later deel op te nemen als die duidelijkheid er is. Ik kan de motie niet overnemen; zo gaat dat hier niet.

De heer Koopmans (CDA):

Warm aanbevelen!

Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Zoiets, ja. Ik ben altijd een beetje in de war met de formele termen die hier worden gebruikt. Ik zie de motie in ieder geval als ondersteuning van beleid.

Dan kom ik op de motie op stuk nr. 158 van mevrouw Ouwehand. Vanwege het feit dat de Partij voor de Dieren de mestvergisting niet als een duurzame vorm van landbouw ziet, verzoekt zij in die motie om de categorie verduurzaming landbouw van bijlage I van de Crisis- en herstelwet af te halen. Wij zien mestvergisting juist als iets wat goed is voor het milieu en vinden dan ook dat die daarom terecht in deze Crisis- en herstelwet is opgenomen, omdat die wet dit ook tot doel heeft. Daarom wil ik deze motie ontraden.

De motie op stuk nr. 159 van mevrouw Ouwehand betreft de Rotterdamsebaan. Daarin wordt geconstateerd dat de bestuurlijk gekozen variant zal leiden tot geluidsoverlast en verslechterde luchtkwaliteit en wordt derhalve verzocht het project Rotterdamsebaan van bijlage II van de Crisis- en herstelwet af te halen. De Rotterdamsebaan ontlast de Utrechtsebaan en maakt toekomstige ontwikkeling van de Binckhorst mogelijk en daarmee sluit het project ook aan op het doel van de wet. Toevoeging aan bijlage II houdt overigens niet in een verplichting tot een verlichte procedure; de gemeente kan er altijd voor kiezen om alternatief onderzoek te doen of advies in te winnen, maar ze heeft in dit geval een duidelijke bestuurlijke keuze gemaakt. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend. Die hebben betrekking op de verantwoordelijkheden die bij de gemeente liggen en die vormen wat mij betreft geen aanleiding om de AMvB aan te passen. Dus ik ontraad deze motie.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

De stemming over de moties zal morgenavond plaatsvinden.

De vergadering wordt van 15.13 uur tot 16.30 uur geschorst.

Voorzitter: Bosma

Naar boven