30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 135 MOTIE VAN HET LID JACOBI

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het voorstel voor een nieuwe natuurwet op onderdelen haaks staat op het natuurakkoord;

verzoekt de regering het voorstel voor de nieuwe natuurwet in overeenstemming te brengen met het natuurakkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Naar boven