33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BESSELAAR

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het vaak onduidelijk is welke bepalingen van een cao voor algemeen verbindend verklaring (avv) worden voorgedragen en welke niet;

overwegende, dat transparantie ook op dit onderdeel dringend gewenst is;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat cao-bepalingen die voor avv worden voorgedragen, in een bijlage of aanhangsel van de cao worden opgesomd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Besselaar

Naar boven