32 660 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

B /Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ter Griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 14 maart 2012.

De wens dat over de structuurvisie overleg gewenst wordt kan door of namens de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 9 mei 2012 (een gelijkluidende voetnoot is opgenomen in Kamerstukken 1/2 32 660, A/50)

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 maart 2012

Op 13 maart 2012 heb ik het vaststellingsbesluit zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) ondertekend. Daarmee is het nieuwe ruimtelijke en mobiliteitsbeleid zoals uiteengezet in de SVIR van kracht geworden. Ik stuur u hierbij de vastgestelde SVIR1 toe.

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte beschrijft de integrale aanpak van infrastructuur en ruimte van dit kabinet. Deze structuurvisie zet twee zaken helder neer. Een scherp kader voor prioritering van het Infrastructuurfonds en een selectief ruimtelijk beleid dat meer overlaat aan provincies en gemeenten. Ruimte voor regionaal maatwerk. Dat regionale maatwerk is nodig om de bestuurlijke drukte in het ruimtelijke domein te verminderen en de toenemende ruimtelijke verschillen in Nederland aan te pakken.

Voordat de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is vastgesteld, is eerst een ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte opgesteld. Bij het opstellen van dit ontwerp heb ik tevens een planmilieueffectrapport gemaakt zoals vastgelegd in de Wet milieubeheer.

Van 3 augustus tot en met 13 september 2011 is er de mogelijkheid geweest om een zienswijze in te dienen op de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, de ontwerpwijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en het bijhorende Plan Milieueffectrapport. In totaal zijn er 258 brieven binnengekomen met daarin ongeveer 1900 zienswijzen. De zienswijzen heb ik beantwoord in een Nota van Antwoord welke ik, samen met de antwoorden op de schriftelijke vragen gesteld door de Tweede Kamer, op 7 november 2011 aan de voorzitter van de Tweede Kamer heb verzonden.

Op basis van de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, de Nota van Antwoord en de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen, is er op 14 november 2011 een debat geweest.

Ik heb de inspraakreacties, de aanbevelingen van de commissie MER en de uitkomsten van het debat met de Tweede Kamer in de definitieve SVIR verwerkt. Tevens heb ik contact gehad met de overzeese eilanden om hun positie ten aanzien van de nationale belangen zorgvuldig neer te zetten en in de SVIR op te nemen. Dit alles heeft geleid tot deze definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

De aangepaste Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte heb ik vervolgens gedigitaliseerd en objectgericht gemaakt zoals vastgelegd in de Wro. Ik heb de SVIR pas vastgesteld op het moment dat dit proces afgerond was zodat ik – conform de Wro – na vaststelling de SVIR ook binnen 24 uur digitaal beschikbaar kon maken. De gedigitaliseerde en definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Zie Kamerstuk 1/2 32 660, A/ 50.

Naar boven