Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XII nr. 76

33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Nr. 76 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • de kosten voor dijkversterking van de dijkringen 10–11 in 2003 geraamd werden op 46 mln.;

  • na inflatiecorrectie deze kosten in 2011 ca. 60 mln. zouden bedragen;

  • als rijksbijdrage voor de bypass op dit moment 167 mln. aan waterveiligheidsgeld is uitgetrokken, waarbij nog additioneel budget voor enkele kunstwerken moet worden opgeteld,

constaterende, dat er grote tekorten zijn op het reguliere onderhoudsbudget van waterkeringen;

spreekt uit dat de rijksbijdrage uit het waterveiligheidsbudget ten behoeve van het bypassproject niet hoger mag zijn dan de kosten voor de goedkoopste oplossing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen