33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 127 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat consumenteninvloed op het aanbod van radio- en televisiezenders een rol moet spelen bij de nieuwe regeling hieromtrent;

constaterende, dat de minister uitsluitend regelt dat het wettelijk minimumpakket 30 zenders moet bevatten;

constaterende, dat de Kamer eerder om inspraak van kijkers heeft verzocht, bijvoorbeeld in de motie-Atsma/Slob van 27 november 2007 (31 200-VIII, nr. 47);

verzoekt de regering bij de wijziging van de Mediawet inzake de distributie van radio- en televisiezenders tevens een goede regeling voor consumenteninvloed te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Voordewind

Van Dam

Naar boven