33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BESSELAAR

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat dispensatievoorwaarden in het kader van zelfregulering veelal door cao-partijen zelf worden gemaakt;

constaterende, dat cao-partijen in de praktijk nogal eens onereuze dispensatievoorwaarden hanteren;

overwegende, dat daardoor dispensatie die noodzakelijk is om ondernemingen meer maatwerk te bieden, wordt verhinderd;

verzoekt de regering indien cao-partijen en degene die om dispensatie verzoekt, het binnen een redelijke termijn niet eens zijn, het dispensatieverzoek inhoudelijk te beoordelen en partijen uitsluitsel te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Besselaar

Naar boven