33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BESSELAAR

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat transparantie met betrekking tot het algemeen verbindend verklaring(avv)-proces niet optimaal is, in het bijzonder als het gaat om de publicatie van de representativiteitscijfers;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de aangeleverde representativiteitscijfers worden gepubliceerd op de website van SZW voor de duur van de avv,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Besselaar

Naar boven