33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BESSELAAR

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat transparantie met betrekking tot het algemeen verbindend verklaring (avv)-proces niet optimaal is, in het bijzonder als het gaat om de representativiteitcijfers;

overwegende, dat de transparantie op dit onderdeel dringend gewenst is;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat cao-partijen steeds dezelfde bron in het format gebruiken zowel met betrekking tot de aangeleverde representativiteitcijfers ten aanzien van de voor avv voorgedragen bedrijfstak-cao als ten aanzien van in die sector geldende fondsen-cao,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Besselaar

Naar boven