Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de opheffing van het bordeelverbod, te weten:

- de motie-De Wit/Azough over het versterken van de sociale positie van de prostituee (25437, nr. 57);

- de motie-De Wit/Azough over hulp, ondersteuning en bescherming aan slachtoffers die geen medewerking willen verlenen aan het opsporingsonderzoek (25437, nr. 58);

- de motie-Azough c.s. over een onderzoek naar de mogelijke effecten van de toepassing van een nuloptie (25437, nr. 59);

- de motie-Anker over het opnemen van de rechten van prostituees in de Kaderwet (25437, nr. 60);

- de motie-Arib over de verbetering van de juridische, economische en sociale positie van prostituees als een van de doelstellingen van de Kaderwet (25437, nr. 61).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Anker stel ik voor, zijn motie (25437, nr. 60) van de agenda af te voeren. Op verzoek van mevrouw Arib stel ik voor, haar motie (25437, nr. 61) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-De Wit/Azough (25437, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit/Azough (25437, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azough c.s. (25437, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven