Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over verdeling extra wijkengeld, te weten:

- de motie-Van Bochove c.s. over een voorrangspositie voor gemeenten binnen de G31 zonder een krachtwijk (30995, nr. 52).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven