Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het reguleringskader gastransport landelijke netbeheerder GTS, te weten:

- de motie-Jansen/Neppérus over een onafhankelijke toetsing binnen drie maanden (29023, nr. 60).

(Zie vergadering van 1 juli 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven