Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 22 februari 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 26 februari

14.00 uur

Woensdag 27 februari

10.15 uur

Donderdag 28 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Agressie en geweld tegen publieke ambtsdragers

28 684, nr. 368

– de motie-Raak c.s. over plannen voor ondersteuning van ouders bij de opvoeding

28 684, nr. 369

– de motie-Bosma over altijd aangifte bij geweld tegen ambtenaren

28 684, nr. 370 (aangehouden)

– de motie-Schouw over onderzoek naar de kosten van beveiligingsmaatregelen voor burgemeesters

Stemming

4. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Landbouw-en Visserijraad

21 501-32, nr. 644

– de motie-Van Gerven/Geurts over het instellen van een ombudsman

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verkeersveiligheid

29 398, nr. 356

– de motie-Kuiken over kentekening van tractoren en landbouwvoertuigen

29 398, nr. 357

– de motie-De Graaf over eenduidigheid in bebording en maximumsnelheid

29 398, nr. 358

– de motie-De Graaf over optrekken van de maximumsnelheid naar 140 km/u

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

33 222

Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds

33 222 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikelen I een II

– amendement Van Veldhoven (9) (invoegen artikel IIa)

– artikelen III t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

7. Stemming over: motie ingediend bij Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden

33 222, nr. 10

– de motie-Van Veldhoven over de Onafhankelijke Kwaliteitscommissie

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel

31 980, nr. 79

– de motie-Merkies over verslag van vertrouwelijke briefings

31 980, nr. 80

– de motie-Van Vliet over volledig en tijdig informeren van de Kamer

31 980, nr. 81

– de motie-Omtzigt/Van Hijum over afspraken over een nieuwe Code Banken

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

33 546, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de EU-voorstellen betreffende Openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor (COM (2013) 28) en Gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte inzake marktopening passagiersvervoer en beheer infrastructuur (COM (2013) 29)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken voor beide voorstellen een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

10. Debat over de uitkomsten van de Europese Top van 7 en 8 februari 2013 met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

11. Debat over het terugbrengen van de Benelux trein naar Brussel met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

12. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidsstraf ontlopen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

13. VAO Rijkshuisvesting en rijksvastgoed (AO d.d. 5/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

14. VAO Herziening LGO-besluit (AO d.d. 6/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. VAO Integriteit in het openbaar bestuur (AO d.d. 13/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. VAO Eurodac (AO d.d. 31/1) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 14/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 112

18. Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden)

33 341

19. Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren

33 253

20. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

33 302

21. Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het aanpassen van enkele bepalingen inzake het financieel toezicht op gemeenten en provincies

33 548

22. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire DNB winstafdracht)

33 420

23. Wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in verband met de implementatie van de Verordening (EU) Nr. 1214/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone (PbEU 2011, L 316)

33 363

24. Goedkeuring van de op 11 mei 2012 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (Trb. 2012, 101)

Langetermijnagenda

5, 6 en 7 maart (week 10)

– VSO IGZ-rapport «Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing medisch specialisten voldoende, betere borging nodig» (29 477, nr. 206)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 6/2)

– VAO Zee-en binnenvaart (AO d.d. 6/2)

32 402 (Wet cliëntenrechten zorg)

33 157 (Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

33 268 (Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming)

33 319 (Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in een economische en monetaire unie) (indien de voorbereiding is voltooid)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg)

33 297 (Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid)

33 168 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)

33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

33 309 (Implementatie van een richtlijn inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan)

12, 13 en 14 maart (week 11)

33 455 (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)

33 054 (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

33 126 (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)

32 439 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

30 538 (Initiatief-Recourt/Oskam/Segers; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (re- en dupliek)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet i.v.m. de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt) (voortzetting)

19, 20 en 21 maart (week 12)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 002 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet i.v.m. uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone) (re- en dupliek)

32 203 (Voorstel van wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het laten vervallen van het verbod op godslastering)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

33 182 (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 459 (Wijz. Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 219 (Wet basisregistratie personen)

33 127 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister Fin, minister BZK)

2. Debat over de Q-koorts (Van Gerven) (staatssecretaris EL&I) (na ontvangst van nadere informatie toegezegd in een algemeen overleg)

3. Debat over straatterreur (Helder) (minister V&J) (na afronden van het onderzoek in Haren)

4. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J) (na ontvangst van een brief)

5. Debat over de Inspectie van de Gezondheidszorg (Leijten) (debat in januari)

6. Debat over het bericht dat neuroloog Jansen Steur in Duitsland werkte, ondanks de belofte dat hij nooit meer werkzaam zou zijn als arts en het feit dat hij zich uitgeschreven heeft uit het register (Bruins Slot) (minister VWS)

7. Debat over de Europese miljardensteun aan de Egyptische moslimbroederschapsregering (Van Klaveren) (minister BuZa)

8. Debat over veiligheid in de chemie, in het bijzonder bij Odfjell (Van Tongeren) (staatssecretaris I&M)

9. Debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

10. Debat over het bericht «Overheden eens over bezuinigingen» (Van Hijum) (minister Fin, minister BZK)

11. Debat over de Regeling langdurig verblijvende kinderen (19637, nr. 1597) (staatssecretaris V&J)

12. Debat over de onverwacht grote nadelige neveneffecten van de Wet Uniformering Loonbegrip voor diverse doelgroepen zoals gepensioneerden en militairen (Van Vliet) (staatssecretaris Fin)

13. Debat over de ongewenste effecten van de vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ (Leijten) (staatssecretaris VWS)

14. Debat over het toenemend aantal huisuitzettingen vanwege de economische crisis (Monasch) (minister W&R) (voorafgegaan door een brief)

15. Debat over de brief van de staatssecretaris over het rapport van de Taskforce TBS en het bericht dat «mogelijk 111 TBS-ers vrij komen» (Helder) (staatssecretaris V&J)

16. Debat over het bericht dat de hoogste rechter de noodklok luidt over werkdruk bij de rechterlijke macht (Schouw) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

17. Debat over het bericht dat ruim 380 voetbalwedstrijden zijn besmet met omkoping (Bruins Slot) (minister VWS en V&J)

18. Debat over het bericht dat geen enkel ziekenhuis een goedkeurende verklaring van accountants krijgt (Leijten) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

1. Dertigledendebat over het beleid van het kabinet als het gaat om loonontwikkeling en de aanpak van de economische crisis (Heerma)

2. Dertigledendebat over het bericht «Kinderopvangtoeslag maakt fiscus gek» (Omtzigt) (staatssecretaris Fin)

3. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

4. Dertigledendebat over de btw-verhoging per 1 oktober 2012 (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

5. Dertigledendebat over het bericht «Europese kerncentrales niet veilig genoeg» (Van Tongeren) (minister EL&I)

6. Dertigledendebat over het bericht «Woonvorm Philadelphia in Burgum moet sluiten» (Agema) (staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over de financiële strop voor de overheid voor het opruimen van radioactief afval, vervuilde grond en het ontmantelen van fabrieksinstallaties van het failliete fosforbedrijf Thermphos (Van Veldhoven) (minister EZ)

8. Dertigledendebat over de financiering van megastallen in Europa met Nederlands en Europees geld (Ouwehand) (staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over de opvolger van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en de ontwikkelingen daaromtrent (Leijten) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

10. Dertigledendebat over het bericht dat in Amsterdam aparte woningen voor moslims worden gebouwd (Van Klaveren) (minister W&R, minister BZK, minister SZW) (na ontvangst van een brief)

11. Dertigledendebat over uitspraken van het EHRM die nationale wetgeving doorkruisen (Helder) (staatssecretaris V&J)

12. Dertigledendebat over het bericht «Pakkans nagenoeg nihil» (Bontes) (minister V&J)

13. Dertigledendebat over de besteding van Wmo-gelden, naar aanleiding van het bericht dat Wmo-geld ingezet wordt om groen te herstellen (Agema) (staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over «het Marokkanenprobleem» (Van Klaveren) (minister SZW) (voorafgaand door een brief)

15. Dertigledendebat over het bericht «Pensioen lager door belastingen» (Van Vliet) (staatssecretaris SZW)

16. Dertigledendebat over het beleid inzake christenvervolging in het buitenland n.a.v. de Wereldvervolgingsindex 2013 van Open Doors (Van Roon) (minister BuZa)

17. Dertigledendebat over de desastreuze gevolgen van de huurverhogingen (Fritsma) (minister W&R)

18. Dertigledendebat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de misstanden in jeugdinrichtingen (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J)

19. Interpellatie-Agema over het bericht dat de extra investeringsmiddelen slecht worden besteed (staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over het bericht «Politie grijpt in na project X Haren (Bontes) (minister V&J)

21. Dertigledendebat over het voorstel van de directeur van omroep Max om de omroepbijdrage te defiscaliseren en vervolgens een vrijwillig kijk- en luistergeld te herintroduceren (Heerma) (staatssecretaris OCW) (voorafgegaan door een brief)

22. Dertigledendebat over de blijvende sleutelrol van Nederland in drugshandel (Berndsen-Jansen) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

23. Dertigledendebat over het bericht dat Europese ambtenaren gaan staken (Madlener) (minister BuZa + MP)

24. Dertigledendebat over de maatschappelijke effecten van afschaffing van de ov-studentenkaart (Bashir) (staatssecretaris I&M) (voorafgegaan door een brief)

25. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse jongeren in Syrië vechten en bij terugkomst een gevaar vormen volgens de AIVD (Bontes) (minister V&J en minister BZK)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 11 maart van 10.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32 528) en het wetsvoorstel tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33 293)

Maandag 8 april van 10.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 8 april van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de initiatiefnota: «Maak van een onschuldig kind geen slachtoffer» (33 177)

Maandag 25 maart van 13.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over Aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren

Maandag 15 april van 10.00 tot 17.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking

Recesperiodes

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014