Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331980 nr. 81

31 980 Parlementaire Enquête Financieel Stelsel

Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VAN HIJUM

Voorgesteld 14 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Code Banken de afgelopen jaren een nuttige vorm van zelfregulering is geweest waarmee meer inzicht is verkregen in de prestaties van banken op een aantal terreinen (waaronder klant centraal, risicomanagement, beloningsbeleid, permanente educatie en de moreel-ethische verklaring);

overwegende dat niettemin onverminderd sprake blijft van een kloof tussen bank en burger;

overwegende dat verbeteringen en aanscherpingen van de Code Banken belangrijk zijn om bij te dragen aan de noodzakelijke cultuuromslag in de bancaire wereld;

constaterende dat het driejarig mandaat van de Code Banken binnenkort afloopt;

roept het kabinet op om met de sector in overleg te treden om afspraken te maken over een nieuwe Code Banken met als oogmerk een cultuurverandering in de bancaire sector tot stand te brengen met daarin aangescherpte afspraken, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Van Hijum