29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 356 MOTIE VAN HET LID KUIKEN

Voorgesteld 13 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verkeersveiligheid rondom tractoren op de openbare weg reeds jaren en onverminderd in het geding is, onder andere bevestigd door het rapport «Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen» (oktober 2010) van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid;

constaterende dat de inzet van tractoren voor transportdoeleinden op de openbare weg in toenemende mate buiten de agrarische sector plaatsvindt, zoals in de bouw- en infrasector en het grondverzet;

constaterende dat Openbaar Ministerie en politie reeds jaren aangeven niet adequaat te kunnen handhaven door ontbrekende kentekening;

verzoekt de regering, in het belang van de verkeersveiligheid en gelijke concurrentieverhoudingen over te gaan tot kentekening van te benoemen categorieën tractoren en landbouwvoertuigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Naar boven