Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 30 november 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 4 december

14.00 uur

Woensdag 5 december

10.15 uur (tot uiterlijk 17.30 uur)

Donderdag 6 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Biodiversiteit

De Voorzitter: dhr. Klaver wenst zijn motie op stuk nr. 80 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

26 407, nr. 72

– de motie-Ouwehand over afrekenbare tussendoelen

26 407, nr. 73

– de motie-Ouwehand/Graus over het voortbestaan van de ijsbeer

26 407, nr. 74

– de motie-Ouwehand over ecoduct De Borkeld

26 407, nr. 75 (aangehouden)

– de motie-Graus over het zenderen van zeezoogdieren

26 407, nr. 76

– de motie-Graus over de doorvoer van dierlijke delen

26 407, nr. 77

– de motie-Van Gerven over stopgrids bij fuiken

26 407, nr. 78

– de motie-Van Gerven over de vertegenwoordiging in faunabeheereenheden

26 407, nr. 79 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over de effecten van het ganzenbeleid

26 407, nr. 80 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Klaver c.s. over geen onomkeerbare besluiten met betrekking tot de herijking van de ehs

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Opvang van dieren

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 602 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 286, nr. 601

– de motie-Ouwehand over de handel in en de opvang van gezelschapsdieren

28 286, nr. 602 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand/Van Dekken over het voortbestaan van dierenopvangcentra

28 286, nr. 603 (aangehouden)

– de motie-Graus over het voldoen aan de zorgplicht

28 286, nr. 604

– de motie-Graus over het voortbestaan van Zeehondencrèche Lenie 't Hart

28 286, nr. 605 (aangehouden)

– de motie-Graus over de zorgplicht van dierenopvangcentra en gemeenten

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

33 262

Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen)

33 262 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Van Vliet (9)

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij Wet uitstel van betaling exitheffingen

33 262, nr. 8

– de motie-Omtzigt/Van Vliet over de infractieprocedure tegen Nederland

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 452

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel

33 452, nr. 7

– de motie-Jasper van Dijk over stoppen met de wet op het leenstelsel

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Postmarkt

29 502, nr. 107

– de motie-Graus over onderzoek naar het personeelsverloop bij PostNL

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

De Voorzitter: dhr. Klaver verzoekt zijn motie op stuk nr. 194 aan te houden en wenst zijn motie op stuk nr. 195 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 322, nr. 194 (aangehouden)

– de motie-Klaver over vasthouden aan het maximumuurtarief

31 322, nr. 195 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Klaver over een visie ter verdere stimulering van brede scholen

31 322, nr. 196

– de motie-Van Vliet over een verklaring omtrent gedrag in de hele sector

31 322, nr. 197

– de motie-Heerma c.s. over grotere betrokkenheid van ouders bij GGD-inspecties

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid

De Voorzitter: dhr. Van Weyenberg verzoekt zijn motie op stuk nr. 416 aan te houden.

29 544, nr. 414

– de motie-Van Weyenberg over een aanvullend pensioen voor zzp'ers

29 544, nr. 415

– de motie-Van Weyenberg over deelname van zzp'ers aan de WIA

29 544, nr. 416 (aangehouden)

– de motie-Van Weyenberg/Heerma over een actieplan jeugdwerkloosheid met alle betrokken partijen

29 544, nr. 417

– de motie-Van Vliet over het niet langer algemeen verbindend laten zijn van cao's

29 544, nr. 418

– de motie-Heerma c.s. over een taskforce ouderenwerkloosheid

29 544, nr. 419

– de motie-Karabulut/Voortman over in het loondienst nemen van schoonmakers en cateringmedewerkers

29 544, nr. 420

– de motie-Karabulut over een actieplan jeugdwerkloosheid

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie inclusief Immigratie en Asiel (VI) voor het jaar 2013

De Voorzitter: dhr. Van Hijum trekt zijn motie op stuk nr. 41 in.

33 400-VI, nr. 20

– de motie-Helder over een verschijningsplicht ter terechtzitting

33 400-VI, nr. 21

– de motie-Helder over het verspreiden van foto's en videobeelden door politie en justitie

33 400-VI, nr. 22

– de motie-Helder over een onderzoek naar herziening van de Penitentiaire beginselenwet

33 400-VI, nr. 23

– de motie-Helder over de mogelijkheid voor gedetineerden om geld van buitenaf te krijgen

33 400-VI, nr. 24

– de motie-Helder over het niet doorzetten van het sluiten van gevangenissen

33 400-VI, nr. 25

– de motie-Bontes over geweld tegen agenten en andere functionarissen met een publieke taak

33 400-VI, nr. 26

– de motie-Bontes over het verhogen van het aantal aangehouden verdachten

33 400-VI, nr. 27

– de motie-Fritsma over een nieuwe pardonregeling

33 400-VI, nr. 28

– de motie-Fritsma over een opt-out op het gebied van immigratie en asiel

33 400-VI, nr. 29

– de motie-De Wit over de zaak-Lucia de Berk

33 400-VI, nr. 30 (aangehouden)

– de motie-De Wit/Schouw over bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand

33 400-VI, nr. 31

– de motie-Kooiman/Berndsen-Jansen over lokaal maatwerk in het coffeeshop- en veiligheidsbeleid

33 400-VI, nr. 32

– de motie-Kooiman/Oskam over bezuinigingen op het gevangeniswezen

33 400-VI, nr. 33

– de motie-Kooiman c.s. over verbetering van de basiszorg in penitentiaire inrichtingen

33 400-VI, nr. 34

– de motie-Kooiman c.s. over het ontzien van het gevangeniswezen bij de bezuinigingstaakstelling

33 400-VI, nr. 35 (aangehouden)

– de motie-Gesthuizen c.s. over de zaak van de Servische man

33 400-VI, nr. 36

– de motie-Oskam/Kooiman over de gevolgen van het sluiten van penitentiaire inrichtingen

33 400-VI, nr. 37

– de motie-Oskam/Berndsen-Jansen over het naar rato verdelen van de investering van 105 miljoen

33 400-VI, nr. 38

– de motie-Oskam c.s. over een afstand van ten minste 350 meter tussen scholen en coffeeshops

33 400-VI, nr. 39

– de motie-Oskam c.s. over de enkelband als sanctie

33 400-VI, nr. 40

– de motie-Oskam c.s. over het Openbaar Ministerie in Zeeland

33 400-VI, nr. 41 (ingetrokken)

– de motie-Van Hijum/Azmani over Mobiel Toezicht Veiligheid

33 400-VI, nr. 42

– de motie-Van Hijum/Van der Staaij over verhoging van het asiel-afdoeningspercentage

33 400-VI, nr. 43 (aangehouden)

– de motie-Van Hijum c.s. over vrije toegang tot de arbeidsmarkt

33 400-VI, nr. 44

– de motie-Berndsen-Jansen c.s. over het capaciteitsprobleem bij de politie

33 400-VI, nr. 45 (aangehouden)

– de motie-Berndsen-Jansen/Segers over de bedenktijd voor slachtoffers van mensenhandel

33 400-VI, nr. 46

– de motie-Schouw/Segers over het in kaart brengen van de effecten van de bezuinigingen

33 400-VI, nr. 47

– de motie-Schouw/Voordewind over een sanctie op illegaliteit

33 400-VI, nr. 48

– de motie-Schouw c.s. over de bezuinigingen op het College bescherming persoonsgegevens

33 400-VI, nr. 49

– de motie-Schouw c.s. over Ugandese LHBT-asielzoekers

33 400-VI, nr. 50 (aangehouden)

– de motie-Segers c.s. over bij vermoedens van mensenhandel niet inschrijven bij de Kamers van Koophandel

33 400-VI, nr. 51

– de motie-Segers/Berndsen-Jansen over de pilots «snelle sepots"

33 400-VI, nr. 52

– de motie-Segers/Oskam over handhaven van het ingezetencriterium

33 400-VI, nr. 53

– de motie-Segers c.s. over gefinancierde begeleiding en resocialisatie

33 400-VI, nr. 54

– de motie-Segers c.s. over de evenementenheffing

33 400-VI, nr. 55

– de motie-Voordewind c.s. over de overgangsregeling voor een kinderpardon

33 400-VI, nr. 56

– de motie-Voordewind c.s. over meerderjarige broers en zussen

33 400-VI, nr. 57

– de motie-Voordewind c.s. over het niet uitzetten van Somaliërs

33 400-VI, nr. 58

– de motie-Voordewind c.s. over niet toepassen van de leeftijdsverhoging naar 24 jaar

33 400-VI, nr. 59

– de motie-Voordewind c.s. over de wekelijkse meldplicht

33 400-VI, nr. 60

– de motie-Van Tongeren c.s. over het vaststellen van iemands onschuld in hoger beroep

33 400-VI, nr. 61

– de motie-Van Tongeren over het tienpuntenplan «workpride"

33 400-VI, nr. 62

– de motie-Van Tongeren c.s. over kindersekstoerisme

33 400-VI, nr. 63

– de motie-Van Tongeren c.s. over Ranov-vergunninghouders

33 400-VI, nr. 64

– de motie-Van Tongeren c.s. over verruimde gezinsmigratie

33 400-VI, nr. 65

– de motie-Van der Staaij/Van Tongeren over tegemoetkoming voor adoptieouders

33 400-VI, nr. 66

– de motie-Van der Staaij c.s. over de DEMO-instellingen

33 400-VI, nr. 67 (ingetrokken)

– de motie-Van der Staaij c.s. over het terugdringen van dwang en mensenhandel

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over het Eindrapport Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor

De Voorzitter: dhr. Bashir wenst zijn motie op stuk nr. 19 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 707, nr. 19 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bashir over een duurzaam onderhoudsmodel

33 400-XVI

14. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

33 400-VIII

15. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Langetermijnagenda

11, 12 en 13 december (week 50)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) ) (incl. Integratie en Inburgering)

– Begroting Defensie (X)

– Debat over de agenda van de Europese Top (12 december)

– VAO Contracteerruimte AWBZ 2013 (AO d.d. 15/11)

– VAO Winterweer op het spoor (AO d.d. 23/10)

– VAO Oprichting Stichting Depositogarantiefonds (AO d.d. 28/11)

– VAO Wsw/Wajong (AO d.d. 22/11)

– VAO Auteursrechten (AO d.d. 22/11)

– VAO UWV-onderwerpen (AO d.d. 22/11)

– VAO Handhaving (AO d.d. 28/11)

18, 19 en 20 december (week 51)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V) (WGO Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 17 dec)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Wonen en Rijksdienst

– Debat over de Najaarsnota 2012

33 197 (Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van een richtlijn betreffende geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking)

– Stemmingen over begrotingen, voor zover behandeld (amendementen én wetsvoorstellen) *

kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

15, 16 en 17 januari 2013 (week 3)

– Begroting Economische Zaken: onderdeel Economische Zaken (XIII)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet i.v.m. enkele aanpassingen)

22, 23 en 24 januari 2013 (week 4)

– Begroting Economische Zaken: onderdeel Landbouw en Natuur (XIII)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

33 319 (Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in een economische en monetaire unie) (indien de voorbereiding is voltooid)

33 183 (Goedkeuring van het Verdrag tussen de lidstaten van de Europese Unie en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

33 150 (Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering)

33 012 (Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie i.v.m. de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

33 054 (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

33 085 (Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

33 062 (Wijziging van diverse wetten i.v.m. de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet i.v.m. de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt) (voortzetting) (na ontvangst van een brief)

30 538 (Initiatief-Recourt/Oskam/Segers; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

33 126 (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)

33 157 (Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

32 512 (Wijziging van boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers)

33 243 (Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg)

33 253 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten i.v.m. het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg)

33 293 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. het herschikken van de gronden voor asielverlening)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

(NB 30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum wacht op het besluit van de Kamer tot stemming over te gaan)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 182 (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

33 112 (Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201X (verruiming fouilleerbevoegdheden))

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 222 (Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds)

33 192 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling)

33 295 (Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof i.v.m. introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

33 185 (Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten i.v.m. de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

33 268 (Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen)

33 187 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs)

32 002 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet i.v.m. uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone) (re- en dupliek)

– Debat over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel (debat met de regering)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 459 (Wijz. Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 203 (Voorstel van wet van de leden Van der Ham en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het laten vervallen van het verbod op godslastering)

33 302 (Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het aanpassen van enkele bepalingen inzake het financieel toezicht op gemeenten en provincies)

33 219 (Wet basisregistratie personen)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister Fin)

2. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister en staatssecretaris V&J)

3. Debat over de Q-koorts (Van Gerven) (staatssecretaris EL&I) (na ontvangst van nadere informatie toegezegd in een algemeen overleg)

4. Debat over de sluiting van de belastingdienst in Venlo en Emmen (Koopmans) (staatssecretaris Fin + minister BZK)

5. Debat over straatterreur (Helder) (minister V&J) (na afronden van het onderzoek in Haren)

6. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J) (na ontvangst van een brief)

7. Debat over de uitkomsten van de Europese Top van 18 oktober 2012 ( minister-president, minister Fin en staatssecretaris BuZa (voorafgegaan door een brief)

8. Debat over het rapport «Naleving dierenwelzijnwetgeving in de veehouderij (Van Dekken)

9. Debat over het bericht «Toezicht Justitie op bedrijven werkt niet» (Gesthuizen) (minister V&J) (na ontvangst van een brief)

10. Debat over de Inspectie van de Gezondheidszorg (Leijten) (debat in januari)

11. Debat over de Nederlandse inzet bij en het mislukken van de Eurotop (Pechtold) (minister-president, minister BuZa, minister Fin) (na ontvangst van een brief)

1. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (na ontvangst van een rapport van het BFT) (staatssecretaris V&J)

2. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

3. Dertigledendebat over het faillissement van de wietpas (Berndsen-Jansen) (minister V&J)

4. Dertigledendebat over de groeiende jeugdwerkloosheid volgens de laatste cijfers van het CBS (Karabulut) (minister SZW)

5. Dertigledendebat voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën over de btw-verhoging per 1 oktober 2012 (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

6. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Utrecht en de bestuurlijke situatie daaromtrent (Van Tongeren) (minister I&M)

7. Dertigledendebat over het bericht «Europese kerncentrales niet veilig genoeg» (Van Tongeren) (minister EL&I)

8. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie foute berekeningen maakt van de luchtkwaliteit (Van Veldhoven) (minister I&M) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

9. Interpellatie-Leijten over de uitvoering van de verplichting van gemeenten een basistarief op basis van kwaliteitseisen te hanteren bij huishoudelijke verzorging (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

10. Dertigledendebat over het bericht «Lakse aanpak van megastallen» (Schouw) (staatssecretaris EL&I)

11. Dertigledendebat over het bericht «Kinderopvangtoeslag maakt fiscus gek» (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door een brief)

12. Dertigledendebat over het bericht «Woonvorm Philadelphia in Burgum moet sluiten» (Agema) (staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over de recent door het Nibud gepubliceerde cijfers over de koopkrachtontwikkeling (Karabulut) (minister SZW)

14. Dertigledendebat over de financiële strop voor de overheid voor het opruimen van radioactief afval, vervuilde grond en het ontmantelen van fabrieksinstallaties van het failliete fosforbedrijf Thermphos (Van Veldhoven) (minister EZ)

15. Dertigledendebat over de financiering van megastallen in Europa met Nederlands en Europees geld (Ouwehand) (staatssecretaris EZ)

16. Dertigledendebat over de opvolger van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en de ontwikkelingen daaromtrent (Leijten) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

17. Dertigledendebat over het bericht dat in Amsterdam aparte woningen voor moslims worden gebouwd (Van Klaveren) (minister W&R, minister BZK) (na ontvangst van een brief)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 3 december 2012 van 13.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Materieel en het onderdeel Personeel van de begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2013

Maandag 3 december van 10.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie voor het jaar 2013

Maandag 10 december van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2013

Maandag 10 december van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over Water (begrotingsartikelen) en het Deltafonds 2013, inclusief de wateronderdelen van het projectenboek van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport

Maandag 10 december van 18.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht (32 512)

Maandag 17 december van 10.00 tot 12.00 uur

Van de vaste commissie voor EU-zaken over het Werkprogramma 2013 van de Europese Commissie

Maandag 17 december van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2013

Maandag 17 december van 10.15 tot 16.15 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Cultuur van de begroting voor het jaar 2013

Maandag 17 december van 16.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de onderdelen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2013

Maandag 17 december van 18.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over «Ondernemen»

Spreektijden begrotingsbehandeling (stand per 30 november 2012)

VVD

311

minuten

284

minuten

150

minuten

SP

151

minuten

CDA

140

minuten

D66

133

minuten

ChristenUnie

103

minuten

GroenLinks

93

minuten

SGP

82

minuten

PvdD

88

minuten

50PLUS

102

minuten

Recesperiodes

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014