31 322 Kinderopvang

Nr. 194 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 29 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet bij de invoering van de Wet kinderopvang als uitgangspunt hanteerde dat «de bijdrage van overheid, werkgevers en ouders direct samenhangt met de feitelijke prijs van de kinderopvang, tot een maximumprijs, gelegen op het niveau waaronder 80% van de ondernemingen deze kinderopvang aanbieden»;

constaterende dat volgens Kinderopvang in Kaart (CPB 2011) voor 37% van de kinderen in kinderdagverblijven en voor 75% van de kinderen in buitenschoolse opvang meer moet worden betaald dan het maximumuurtarief;

overwegende dat de kosten boven het maximumuurtarief die volledig voor rekening van de ouders komen, niet zichtbaar zijn in de percentages die het kabinet hanteert als het gaat om de verdeling van de kosten tussen overheid, werkgevers en ouders;

verzoekt de regering, binnen het huidige financieel kader te streven naar vasthouden aan het uitgangspunt dat 80% van de kinderopvang, uitgesplitst naar gastouderopvang, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, betaald kan worden met het maximumuurtarief,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Naar boven