Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 16 november 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 20 november

14.00 uur

Woensdag 21 november

10.15 uur

Donderdag 22 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 184

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg

33 184 (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

(Wijzigingen aangegeven met *)

* De Voorzitter: mw. Kuiken wenst het amendement op nr. 13 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I

– artikel II, onderdeel A

*– gewijzigd amendement Kuiken (17)

– onderdeel B

*– gewijzigd amendement Kuiken (16)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m X

– artikel II

– artikelen III t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet personenvervoer 2000

33 184, nr. 15 (aangehouden)

– de motie-De Graaf over grenscontroles op vrachtcombinaties

Stemming

5. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Reclassering

29 270, nr. 68

– de motie-Helder over een eigen bijdrage

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

33 402

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

33 402 (bijgewerkt t/m amendement nr. 28)

– artikel I, onderdelen 0A t/m H

– amendement Klein (25,I)

– onderdeel Ha

– onderdelen I en J

– amendement Dijkgraaf (24) (toevoegen onderdeel K)

– artikel I

– amendement Klein (25,II)

– artikel Ia

– artikel II

– artikelen III, onderdelen A t/m D

– amendement Van Hijum c.s. (27,I) (toevoegen onderdeel E)

– artikel III

– amendement Van Hijum c.s. (27,II) (invoegen artikel IIIa)

– artikelen IV t/m VIIb

– artikel VIIc, aanhef

– amendement Van Hijum c.s. (27,III) (invoegen onderdelen 0A t/m 0bA)

– gewijzigd amendement Dijkgraaf (23,I) (invoegen onderdeel 0A)

– onderdelen A en B

– amendement Van Hijum c.s. (27,IV) (invoegen onderdelen Ba)

– amendement Van Hijum c.s. (27,V)

– onderdeel C

– amendement Van Hijum c.s. (27,VI) (toevoegen onderdeel D)

– artikel VIIc

– artikel VIId, onderdelen A en B

– amendement Van Hijum c.s. (27,VII) (toevoegen onderdeel C)

– artikel VIId

– amendement Van Hijum c.s. (27,VIII) (invoegen artikelen VIIda en VIIdb)

– artikelen VIIe en VIIf

– amendement Van Hijum c.s. (27,IX) (invoegen artikel VIIg)

– artikelen IX t/m IXc

– artikel IXd, onderdelen A en B

– gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (28,I) (invoegen onderdeel Ba)

– gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (28,II)

– onderdeel C

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (28,III) (invoegen onderdeel Da)

– onderdelen E t/m Ga

– artikel IXd

– artikel IXe

– amendement Klein (26,I) (invoegen artikel IXf)

– gewijzigd amendement Dijkgraaf (23,II) (invoegen artikel IXf)

– artikel X

– gewijzigd amendement Dijkgraaf (23,III)

– amendement Klein (26,II)

– artikel XI

– artikel XII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het Belastingplan 2013 c.a.

33 402, nr. 29

– de motie-Klein over de vervallen btw-vrijstelling voor aanvullende medische diensten

33 402, nr. 30

– de motie-Bashir over meer progressiviteit in box 3

33 402, nr. 31

– de motie-Bashir over de anbi-status

33 402, nr. 32

– de motie-Bashir over aanscherpen van het begrip «substance"

33 402, nr. 33

– de motie-Bashir over ontmoedigen van dagelijks gebruik van oldtimers

33 402, nr. 34

– de motie-Klaver over het stimuleren van woningisolatie via de fiscaliteit

33 402, nr. 35

– de motie-Klaver over een overgangsmaatregel in verband met aanpassing van de energiebelasting

33 402, nr. 36

– de motie-Klaver over de aanpak van belastingontwijking via Nederland

33 402, nr. 37

– de motie-Van Vliet over toekenning van een BSN

33 402, nr. 38

– de motie-Van Vliet/Bashir over reparatie van het Bosalgat

33 402, nr. 39

– de motie-Van Vliet over een oplossing voor bezitters van oldtimers

33 402, nr. 40

– de motie-Koolmees over een tax shelter voor de Nederlandse filmindustrie

33 402, nr. 41

– de motie-Omtzigt over de belastingheffing op multinationals

33 402, nr. 42 (aangehouden)

– de motie-Omtzigt over de voornemens die zzp'ers raken

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

33 403

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013)

33 403 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikel I t/m III

– artikel IV, onderdelen A t/m O

– gewijzigd amendement Neppérus/Groot (15,I) (invoegen onderdeel Oa)

– onderdeel P

– artikel IV

– artikel IVa

– gewijzigd amendement Neppérus/Groot (15,II) (invoegen artikel IVb)

– artikelen V t/m VII

– amendement Schouten/Omtzigt (13)

– artikel VIII

– artikel IX

– artikel X, onderdelen A t/m H

– amendement Van Vliet (16) (toevoegen onderdeel I)

– artikel X

– artikelen XI t/m XXXI

– amendement Van Vliet (14) (invoegen artikel XXXIa)

– gewijzigd amendement Neppérus/Groot (15,III) (invoegen artikelen XXXIa t/m XXXId)

– artikelen XXXII t/m XXXVI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

33 405

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning)

33 405 (bijgewerkt t/m amendement nr. 19)

– artikel I, onderdelen A t/m M

– amendement Népperus/Groot (18)

– onderdeel Ma

– onderdelen N t/m T

– amendement Koolmees (12)

– amendement Schouten (17)

– onderdeel U

– onderdeel V

– artikel I

– amendement Klaver (19,I) (invoegen artikel Ia)

– amendement Klaver (19,II)

– artikel II

– amendement Klaver (19,III) (invoegen artikel IIa)

– artikelen III t/m XI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

33 405, nr. 20

– de motie-Schouten over de maandelijkse rentevoet

33 405, nr. 21

– de motie-Klaver/Koolmees over hypotheekcontracten

33 405, nr. 22

– de motie-Klaver/Schouten over het meefinancieren van restschulden

33 405, nr. 23

– de motie-Van Vliet over hypotheekrentetarieven

33 405, nr. 24 (aangehouden)

– de motie-Dijkgraaf over leningen met een looptijd van 40 jaar

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

33 406

Wijziging van de Registratiewet 1970 en enige andere wetten in verband met de invoering van de elektronische registratie van notariële akten en de gedeeltelijke afschaffing van de registratie van onderhandse akten (Wet elektronische registratie notariële akten)

– artikelen I t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

33 407

Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing)

33 407 (bijgewerkt t/m amendement nr. 15)

– gewijzigd amendement Knops/Omtzigt (15,II)

– artikel 1

– amendement Schouten (11,I)

– artikel 2

– gewijzigd amendement Knops/Omtzigt (15,III)

– artikel 3

– gewijzigd amendement Knops/Omtzigt (15,IV)

– artikel 4

– gewijzigd amendement Knops/Omtzigt (15,V)

– artikel 5

– artikel 6

– gewijzigd amendement Knops/Omtzigt (15,VI)

– amendement Schouten (11,II)

– artikel 7

– gewijzigd amendement Knops/Omtzigt (15,VII)

– artikel 8

– gewijzigd amendement Knops/Omtzigt (15,VIII)

– gewijzigd amendement Knops/Omtzigt (14,I)

– artikel 9

– amendement Schouten (11,III)

– artikel 10

– gewijzigd amendement Knops/Omtzigt (14,II)

– artikel 11

– artikel 12

– gewijzigd amendement Knops/Omtzigt (15,IX)

– artikel 13

– gewijzigd amendement Knops/Omtzigt (15,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gewasbeschermingsmiddelen

27 858, nr. 122

– de motie-Van Gerven/Ouwehand over het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen

27 858, nr. 123 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven/Ouwehand over een heffing op bestrijdingsmiddelen

27 858, nr. 124 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven/Ouwehand over de gezondheidseffecten van glyfosaat

27 858, nr. 125 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand c.s. over het gebruik van neonicotinoïden

27 858, nr. 126

– de motie-Ouwehand/Van Gerven over een teeltvrije zone

27 858, nr. 127

– de motie-Ouwehand over de teelt van bollen en lelies

27 858, nr. 128 (aangehouden|)

– de motie-Ouwehand/Schouw over de beoordeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen

27 858, nr. 129

– de motie-Schouten/Ouwehand over volledige transparantie ten aanzien van industriestudies

27 858, nr. 130

– de motie-Klaver over verbod op neonicotinoïden in verband met bijensterfte

27 858, nr. 131

– de motie-Graus over vervanging chemische middelen door niet-chemische varianten

27 858, nr. 132

– de motie-Graus over criteria voor toetsing van toelatingsaanvragen

27 858, nr. 133

– de motie-Graus over opsporing en handhaving

27 858, nr. 134

– de motie-Graus over het plaatsen van bijenkassen op daken van overheidsgebouwen

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

33 124

Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen)

33 124 (bijgewerkt t/m amendement nr. 21)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Bisschop (17)

– amendement De Boer/Van Bochove (10,I)

– amendement Fritsma(16,I)

– amendement De Boer/Van Bochove (11,I)

– amendement Fritsma (16,II)

– amendement De Boer/Van Bochove (10,II)

N.B.: Indien de amendementen 16 en 10 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 10,II.

– amendement De Boer/Van Bochove (11,II)

– amendement Fritsma (16,III)

– amendement De Boer/Van Bochove (10,III)

N.B.: Indien de amendementen 16 en 10 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 10,III.

– amendement Fritsma (16,IV en 16,V)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m H

– artikel I

– amendement Fritsma (16,VI)

– artikel II

– amendement Fritsma (16,VII)

– artikel III

– amendement Fritsma (16,VIII)

– artikel IV

– artikel V

– amendement Knops/Visser (21)

– amendement Fritsma (16,IX)

– amendement De Boer/Van Bochove (11,III)

– artikel VI

– artikelen VII en VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen

33 124, nr. 19

– de motie-Paulus Jansen over een gratis energielabel bij gebreken

33 124, nr. 20

– de motie-Paulus Jansen over een regeling voor de opslag van opnamegegevens

33 124, nr. 22

– de motie-Van Toorenburg/Visser over een brandbrief aan de commissie-Stoiber over verlichting administratieve lastendruk

33 124, nr. 23

– de motie-Van Tongeren over het energielabel

33 124, nr. 24

– de motie-Visser/Van Toorenburg over het energieprestatiecertificaat

33 124, nr. 25

– de motie-Visser/Van Toorenburg over vereenvoudiging van het energieprestatiecertificaat

16. Debat over de Europese top met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

17. VAO Eurogroep (Griekenland) (AO d.d 19/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

18. VAO Uitwerking extramuraliseren lichte zorgzwaartepakketten (AO d.d. 10/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 400-XII

19. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

33 400-A

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013

33 318

20. Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB)

32 398

21. Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (voortzetting)

32 855

22. Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

33 115

23. Regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)

32 537

24. Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Infrastructuur en Milieu (Kaderwet subsidies I en M)

33 429

25. Aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet militair tuchtrecht in verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomenheden

33 439

26. Wijziging van de Wet Justitie-subsidies onder meer in verband met de inwerkingtreding van de Aanwijzigingen voor subsidieverstrekking

Langetermijnagenda

27, 28 en 29 november (week 48)

– Begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: onderdeel Economische Zaken (XIII)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI) (incl. Immigratie en Asiel)

VAO Kinderopvang (AO d.d. 24/10)

VAO Regeringsreactie inzake AIV briefadvies over de receptorbenadering (AO d.d. 25/10)

– VAO Winterweer op het spoor (AO d.d. 23/10) (na ontvangst van een brief)

33 357 (Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012) (indien de voorbereiding is voltooid)

33 262 (Wet uitstel van betaling exitheffingen)

4, 5 en 6 december (week 49)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

11, 12 en 13 december (week 50)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Begroting Defensie (X)

33 197 (Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van een richtlijn betreffende geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking)

18, 19 en 20 december (week 51)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V) (incl. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (incl. Integratie en Inburgering)

– Debat over de Najaarsnota 2012

– Stemmingen over begrotingen, voor zover behandeld (amendementen én wetsvoorstellen) *

kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

15, 16 en 17 januari 2013 (week 3)

– Begroting Economie Zaken: onderdeel Landbouw en Natuur (XIII)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

33 319 (Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in een economische en monetaire unie) (indien de voorbereiding is voltooid)

33 452 (Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel) (indien de voorbereiding is voltooid)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

33 150 (Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet i.v.m. enkele aanpassingen)

33 012 (Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie i.v.m. de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

33 054 (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

33 085 (Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

33 062 (Wijziging van diverse wetten i.v.m. de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet i.v.m. de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt) (voortzetting) (na ontvangst van een brief)

30 538 (Initiatief-Recourt/Oskam/Segers; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

33 126 (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)

33 157 (Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

32 512 (Wijziging van boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers)

33 243 (Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg)

33 253 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten i.v.m. het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg)

33 293 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. het herschikken van de gronden voor asielverlening)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

(NB 30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum wacht op het besluit van de Kamer tot stemming over te gaan)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 182 (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

33 112 (Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201X (verruiming fouilleerbevoegdheden))

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 222 (Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds)

33 192 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling)

33 295 (Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof i.v.m. introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

33 185 (Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten i.v.m. de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

33 268 (Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen)

33 187 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs)

32 002 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet i.v.m. uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone) (re- en dupliek)

– Debat over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel (debat met de regering)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 459 (Wijz. Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 203 (Voorstel van wet van de leden Van der Ham en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het laten vervallen van het verbod op godslastering)

33 302 (Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het aanpassen van enkele bepalingen inzake het financieel toezicht op gemeenten en provincies)

33 219 (Wet basisregistratie personen)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister Fin)

2. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister en staatssecretaris V&J)

3. Debat over de Q-koorts (Van Gerven) (staatssecretaris EL&I) (na ontvangst van nadere informatie toegezegd in een algemeen overleg)

4. Debat over de sluiting van de belastingdienst in Venlo en Emmen (Koopmans) (staatssecretaris Fin + minister BZK)

5. Debat over straatterreur (Helder) (minister V&J) (na afronden van het onderzoek in Haren)

6. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J) (na ontvangst van een brief)

7. Debat over de uitkomsten van de Europese Top van 18 oktober 2012 ( minister-president, minister Fin en staatssecretaris BuZa (voorafgegaan door een brief)

8. Debat over het rapport «Naleving dierenwelzijnwetgeving in de veehouderij (Van Dekken)

9. Debat over het bericht «Toezicht Justitie op bedrijven werkt niet» (Gesthuizen) (minister V&J) (na ontvangst van een brief)

1. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (na ontvangst van een rapport van het BFT) (staatssecretaris V&J)

2. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

3. Dertigledendebat over het bericht dat vervoersbedrijven in grote financiële problemen zijn gekomen (Monasch) (minister I&M) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

4. Dertigledendebat over het bericht dat ziekenhuizen 400 miljoen extra vermogen hebben opgebouwd in 2011 (PvdA) (minister VWS)

5 .Dertigledendebat over het bericht dat Nederlanders in de toekomst hun zorg zo veel mogelijk zelf moeten gaan betalen (Agema) (minister VWS)

6. Interpellatie-Grashoff over het steeds langer uitblijven van het Nationaal Actieplan Gewasbescherming en in samenhang daarmee vertraging in de uitvoering van de aangenomen motie over het verbod op glyfosaat (32 372, nr. 65) (staatssecretaris I&M)

7. Dertigledendebat over het bericht «Duizenden overheidsbestuurders doelloos op reis» (Elissen) (minister BZK en minister BuZa)

8. Dertigledendebat over het faillissement van de wietpas (Berndsen-Jansen) (minister V&J)

9. Dertigledendebat over de groeiende jeugdwerkloosheid volgens de laatste cijfers van het CBS (Karabulut) (minister SZW)

10. Dertigledendebat voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën over de btw-verhoging per 1 oktober 2012 (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

11. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Utrecht en de bestuurlijke situatie daaromtrent (Van Tongeren) (minister I&M)

12. Dertigledendebat over het bericht «Europese kerncentrales niet veilig genoeg» (Van Tongeren) (minister EL&I)

13. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie foute berekeningen maakt van de luchtkwaliteit (Van Veldhoven) (minister I&M) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

14. Dertigledendebat over de situatie rond de tentenkampen van asielzoekers in Amsterdam, Osdorp en in Den Haag, Malieveld (Gesthuizen) (minister I&A) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

15. Interpellatie-Leijten over de uitvoering van de verplichting van gemeenten een basistarief op basis van kwaliteitseisen te hanteren bij huishoudelijke verzorging (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

16. Dertigledendebat over het bericht «Lakse aanpak van megastallen» (Schouw) (staatssecretaris EL&I)

17. Dertigledendebat over het bericht «Kinderopvangtoeslag maakt fiscus gek» (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door een brief)

18. Dertigledendebat over het bericht «Woonvorm Philadelphia in Burgum moet sluiten» (Agema) (staatssecretaris VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 26 november van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2013

Maandag 3 december 2012 van 13.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Materieel en het onderdeel Personeel van de begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2013

Maandag 3 december van 10.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie voor het jaar 2013

Maandag 3 december van 10.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport Infra (MIRT)

Maandag 10 december van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2013

Maandag 10 december van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over Water (begrotingsartikelen) en het Deltafonds 2013, inclusief de wateronderdelen van het projectenboek van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport

Maandag 17 december van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2013

Maandag 17 december van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Cultuur van de begroting voor het jaar 2013

Spreektijden begrotingsbehandeling (stand per 16 november 2012)

VVD

381

minuten

351

minuten

205

minuten

SP

209

minuten

CDA

193

minuten

D66

177

minuten

ChristenUnie

138

minuten

GroenLinks

121

minuten

SGP

113

minuten

PvdD

100

minuten

50PLUS

107

minuten

Recesperiodes

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014