33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VLIET EN BASHIR

Voorgesteld 15 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de motie Bashir/Van Vliet over reparatie van het Bosalgat (32800, nr. 17) in 2011 Kamerbreed is aangenomen;

overwegende dat de regering maatregelen heeft genomen die het Bosalgat budgettair slechts voor een klein deel repareren;

overwegende dat hiermee niet wordt voldaan aan de strekking van de motie en de uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag dus aanwezig blijft;

verzoekt de regering om, per 1 januari 2014 al volledig uitvoering te geven aan de motie-Bashir/Van Vliet en hiervoor in 2013 met voorstellen richting de Tweede Kamer te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet

Bashir

Naar boven