27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 129 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN OUWEHAND

Voorgesteld 15 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat onderzoeken door de makers van gewasbeschermingsmiddelen belangrijke milieu-informatie zijn, en gelet op het Verdrag van Aarhus openbaar moeten zijn;

constaterende dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven op basis van dit arrest in januari 2012 heeft geoordeeld dat het Ctgb de onderliggende industriestudies van Bayer naar de werking van middelen op basis van de stof propamocarb openbaar moest maken;

van mening dat het streven is een maximale transparantie ten aanzien van de wetenschappelijke onderbouwing van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen;

verzoekt de regering, bij toekomstige toelatingsbesluiten van de Ctgb de beleidslijn «openbaar, tenzij» te hanteren in plaats van «vertrouwelijk, tenzij»;

verzoekt de regering tevens, in EU-verband in te zetten op volledige transparantie ten aanzien van (industrie)studies en geleverde data ter onderbouwing van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen door de EFSA en toelatingsinstanties van andere landen, tenzij de fabrikant van deze middelen significant economische schade leidt als gevolg van het openbaar maken daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Ouwehand

Naar boven