35 570 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

Nr. 62 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHONIS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 38

Voorgesteld 24 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het «Toekomstbeeld OV 2040» een helder toekomstbeeld schetst voor de toekomst van personenvervoer over het spoor, maar dat het spoorgoederenvervoer daarin niet is meegenomen;

overwegende dat een vergelijkbare visie voor het spoorgoederenvervoer gewenst is om ook deze spoorsector een goed toekomstbeeld te verschaffen;

overwegende dat rondom het spoorgoederenvervoer ook andere vraagstukken zijn verbonden, bijvoorbeeld ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen in het Basisnet Spoor en geluid- en trillingenhinder;

verzoekt de regering, met een visie te komen op het spoorgoederenvervoer analoog aan het toekomstbeeld OV 2040, waarbij het huidig functioneren van het Basisnet Spoor en vraagstukken over geluid- en trillingenhinder ook worden betrokken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Schonis

Ziengs

Amhaouch

Naar boven