13 Stemmingen moties Waarborging verhouding prijs en kwaliteit van een voorziening

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuïteit in de hulpverlening tussen de cliënt en de hulpverlener, 

te weten: 

  • -de motie-Agema over minimumprijzen voor voorzieningen in de Wmo (34504, nr. 3); 

  • -de motie-Keijzer over onderzoek naar de geldende tarieven voor Wmo-voorzieningen (34504, nr. 4); 

  • -de motie-Leijten over het hanteren van FWG15 bij het opstellen van reële basistarieven (34504, nr. 6); 

  • -de motie-Leijten over een verplichte overname-eis in het aanbestedingsbestek (34504, nr. 7). 

(Zie vergadering van 1 november 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Leijten (34504, nr. 6) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat voor het werken in de huishoudelijke verzorging de functiewaardering gezondheidszorg (FWG) wordt toegepast; 

voorts constaterende dat signaleren van het welzijn van degene die de huishoudelijke verzorging nodig heeft een onomstotelijk onderdeel is van de huishoudelijke verzorging of huishoudelijke hulp en dat dit gewaardeerd wordt op FWG15; 

constaterende dat de afgelopen jaren veel thuiszorgmedewerkers in functiewaardering teruggezet zijn van FWG15 naar FWG10, hetgeen leidde tot hetzelfde werk met dezelfde opleidingseisen voor minder salaris; 

spreekt uit dat thuiszorgmedewerkers een fatsoenlijk salaris dienen te krijgen voor het werk dat zij doen en daar waar loondump is toegepast dit moet worden teruggedraaid; 

verzoekt de regering, in de AMvB op te nemen dat gemeenten bij de beoordeling van de kwaliteit van zorg voor het opstellen van reële basistarieven FWG15 hanteren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 9, was nr. 8 (34504). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Agema (34504, nr. 3). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Keijzer (34504, nr. 4). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Klein, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Leijten (34504, nr. 9, was nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Als ik u goed verstaan heb, hebt u bij het vorige stemmingsonderwerp gezegd dat het CDA voor de motie-Agema op stuk nr. 169 (23235) is. Indien dat zo is, hebben of wij op het verkeerde moment onze hand opgestoken of hebt u het verkeerd begrepen, want wij zijn tegen die motie. 

De voorzitter:

Daarvan zal een aantekening worden gemaakt, los van wie de fout heeft gemaakt. 

In stemming komt de motie-Leijten (34504, nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven