18 Stemming brief Overdracht van taken van de commissie voor de Rijksuitgaven

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium over de overdracht van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën (31597, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik stel voor, de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven en het opstellen en uitvoeren van een werkprogramma Rijksuitgaven via een wijziging van het Reglement van Orde definitief aan de vaste commissie voor Financiën toe te kennen. 

Daartoe wordt besloten. 

Naar boven