25 Stemmingen moties Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Sociale veiligheid in het openbaar vervoer,

te weten:

  • -de motie-Van Toorenburg/Van Helvert over een plan om alle problemen rondom sociale veiligheid veilig te kunnen melden (28642, nr. 88);

  • -de gewijzigde motie-Van Toorenburg/Van Helvert over dubbele bemensing op risicolijnen en risicomomenten (28642, nr. 93, was nr. 89);

  • -de motie-Belhaj/Van Helvert over binnen zes maanden een landelijk data-analysesysteem (28642, nr. 90);

  • -de motie-De Boer over camera's aan de buitenkant van de bus (28642, nr. 92).

(Zie vergadering van 2 november 2016.)

De voorzitter:

De motie-De Boer (28642, nr. 92) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de veiligheid van buspersoneel en -passagiers gebaat is bij het ophangen van camera's aan de buitenkant van de bus, zowel preventief als bij de opsporing;

verzoekt de regering, met lokale en regionale overheden en de openbaarvervoersector te bespreken of en, zo ja, hoe het ophangen van camera's aan de buitenkant van bussen kan bijdragen aan preventief en repressief toezicht, en daarbij de Wet bescherming persoonsgegevens in acht te nemen, en de Kamer voor begin 2017 over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 97, was nr. 96 (28642).

De voorzitter:

De motie-Belhaj/Van Helvert (28642, nr. 90) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de sociale veiligheid in het ov gediend is met een landelijk toegepast data-analysesysteem, waarin politie en alle vervoerders samenwerken;

verzoekt de regering om in aanvulling op de lopende maatregelen en in overleg met de streekvervoerders, de stadsvervoerders, de NS en de diensten van politie en justitie, te komen tot één landelijk werkend en geïntegreerd data-analysesysteem waarbinnen de zogenaamde ABC-data gedeeld worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 95, was nr. 90 (28642).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg/Van Helvert (28642, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Toorenburg/Van Helvert (28642, nr. 93, was nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van Klein en het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Belhaj/Van Helvert (28642, nr. 95, was nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SGP en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-De Boer (28642, nr. 97, was nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van Klein, Houwers en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven