31 Stemming Raad voor het Concurrentievermogen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VSO Raad voor het Concurrentievermogen,

te weten:

  • -de motie-Gesthuizen c.s. over snelle hervorming van het handelsdefensieve systeem (21501-30, nr. 384).

(Zie vergadering van 28 september 2016.)

De voorzitter:

De motie-Gesthuizen c.s. (21501-30, nr. 384) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse maakindustrie een belangrijke pijler is in de Nederlandse economie, die winst, welvaart en werkgelegenheid biedt,

constaterende dat de Europese Unie in vergelijking met andere machtsblokken in de wereld langzamer maatregelen neemt tegen dumping en lagere boetes oplegt door het toepassen van de zogenaamde lesser duty rule waardoor een ongelijk speelveld op handelsgebied ontstaat;

constaterende dat Nederland zich verzet tegen een door de Europese Commissie al in 2013 voorgestelde hervorming van het handelsdefensieve instrumentarium en wijziging om in bepaalde omstandigheden de lesser duty rule niet toe te passen;

constaterende dat het kabinet het onverminderd blijven toepassen van de lesser duty rule motiveert door te stellen dat hiermee de belangen van de verwerkende industrie gewaarborgd worden;

overwegende dat het bij het nemen van antidumpingmaatregelen van belang is om niet alleen de belangen van de schadelijdende sector, maar ook die van de verwerkende industrie en de consumenten mee te wegen;

constaterende dat de belangen van de verwerkende industrie en consumenten meegenomen worden bij de beslissing om in een antidumpingmaatregel de verplichte Union Interest Test te betrekken;

verzoekt de regering om zich tijdens de komende Raad voor Buitenlandse Handel actief in te zetten voor een snelle hervorming van het handelsdefensieve systeem, inclusief een aanpassing van de lesser duty rule, bij structurele marktverstoring op het gebied van grondstoffen of bij grote overcapaciteit, en de Kamer te informeren over de uitkomsten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 386, was nr. 384 (21501-30).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Gesthuizen c.s. (21501-30, nr. 386, was nr. 384).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van D66 en 50PLUS ertegen, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven