33 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer: 

  • -het wetsvoorstel Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool) (34512). 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer het debat over de Najaarsnota 2016 en daarbij maximumspreektijden te hanteren van: 

  • -twaalf minuten voor VVD en PvdA; 

  • -tien minuten voor SP, CDA, PVV en D66; 

  • -zeven minuten voor ChristenUnie, GroenLinks, SGP en PvdD; 

  • -vijf minuten voor 50PLUS; 

  • -drieënhalve minuut voor Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren; 

  • -twee minuten voor Houwers, Klein, Monasch en Van Vliet. 

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 

21501-20-734; 21501-32-687; 21501-32-769; 26991-377; 26991-378; 27428-311; 27625-295; 27858-126; 27858-128; 27858-156; 27858-157; 27858-158; 27858-194; 27858-195; 27858-256; 27858-257; 28286-685; 28286-686; 28286-690; 28286-692; 28286-693; 28286-786; 28694-106;28694-107; 28973-144; 29383-238; 29683-184; 30196-392; 31389-107; 31389-108; 31936-207; 31936-343; 32563-43; 32563-44; 33400-XIII-133; 33529-129; 33750-XIII-74; 33930-XIII-11; 34000-XIII-90; 34041-34; 34270-17;34298-10; 34298-9;30196-391; 34348-74; 27625-358; 29398-515. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

  • -het VAO Vastgoed Defensie, met als eerste spreker het lid Knops namens het CDA. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Hoogland namens de PvdA. 

De heer Hoogland (PvdA):

Voorzitter. Wie schetst onze verbazing van afgelopen week: RTL Nieuws kopte dat de snelwegpolitie wordt afgeschaft. Dat betekent minder controle op verkeershufters, terwijl er nog maar acht snelle wagens over zijn in Nederland. Vroeger ging het nog om 600 man die daar werkten. En dat terwijl het OM vorige week nog zei dat er juist meer wordt gecontroleerd en dat er meer staandehoudingen zijn. 

De voorzitter:

U wilt een debat? 

De heer Hoogland (PvdA):

Ja. Dat vraagt om een brief van het kabinet en een debat met de minister. 

Mevrouw Helder (PVV):

Steun, vanzelfsprekend. Ik ben alleen benieuwd of de PvdA de rug ook rechthoudt als het bij de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie over hetzelfde onderwerp zal gaan, maar wij steunen het verzoek wel. 

Mevrouw Kooiman (SP):

Ik heb begrepen dat zowel de Partij van de Arbeid als de VVD wakker zijn geworden op dit thema. Ik heb hierover schriftelijke vragen gesteld. Die zou ik heel graag beantwoord willen hebben voor de behandeling van de begroting van de politie. Daarin kan dit mooi meegenomen worden. 

De voorzitter:

Dus geen steun. 

Mevrouw Visser (VVD):

Goed dat de SP ook aanwezig was bij de begrotingsbehandeling van I en M, waarbij wij dit uitgebreid hebben besproken. Gelukkig is er net een motie van de heer Hoogland en mijzelf aangenomen over de politie-inzet. Steun voor het debat. Ik heb zelf ook een debat over staandehoudingen aangevraagd. Wellicht kunnen beide debatten in het kader van de tijd samengevoegd worden. 

De voorzitter:

Heel graag. 

Mevrouw Visser (VVD):

Maar steun voor dit debat. 

De heer Van Helvert (CDA):

Steun voor het debat en steun voor het voorstel van mevrouw Visser om dit samen te voegen met het debat over staandehoudingen. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ook wij vinden dat er snelwegpolitie moet zijn; dan wel graag in de elektrische Tesla en niet terug naar de ouderwetse, fossiele Porsche. Steun voor het verzoek, evenals de samenvatting die hier voorgesteld is. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Steun, ook voor samenvoeging. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

De Tesla is ons wat te duur, maar wij steunen wel het debat. 

De voorzitter:

U hebt wel een meerderheid voor het houden van een debat, maar er is ook voorgesteld om twee debatten samen te voegen. Dat is mij een lief ding waard; dat weet u. 

De heer Hoogland (PvdA):

Morgen ontmoeten wij elkaar bij de procedurevergadering van de vaste commissie voor I en M. Dan komen wij eruit. 

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan mevrouw Van Tongeren namens GroenLinks. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Keer op keer worden wij opgeschrikt doordat Nederland onder aan de lijstjes bungelt op het gebied van schone energie. Dit keer had dagblad Trouw een keurig artikel over het feit dat wij ook aan de groene kant slecht scoren. Ik zou daarover graag een debat hebben met onze staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, graag voorafgegaan door een brief over dit onderwerp. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik steun dit zeker. Ik zou hieraan het verzoek willen toevoegen om ook de staatssecretaris van Economische Zaken uit te nodigen, omdat die verantwoordelijk is voor het natuurbeleid in Nederland. Steun voor het verzoek, maar graag met beide staatssecretarissen. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De ChristenUnie steunt het verzoek om een brief en een debat. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Steun voor een brief. Ik zit nog even te denken of we dit misschien al bij het AO Duurzaamheid zouden kunnen betrekken, want dat vindt het snelst plaats en dit verdient wel echt onze aandacht. Daarover zou ik het graag met de aanvraagster hebben. Mocht dat niet lukken, dan steunen wij dit debat. 

De heer Jan Vos (PvdA):

De afgelopen vier jaar heeft een enorme omslag plaatsgevonden in het duurzaamheidsbeleid van het kabinet, maar desalniettemin steun ik de aanvraag voor dit debat. Wel krijgen wij er graag een brief bij. 

De heer Smaling (SP):

Steun voor het verzoek. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Ook steun voor een brief. Wij willen snel over dit onderwerp kunnen spreken. Als dat tijdens het AO Duurzaamheid kan, lijkt mij dat prima. Ik zie mevrouw Van Tongeren al knikken. Als dat niet zou kunnen, steunen wij het verzoek om een debat, maar als het snel kan is dat des te beter. 

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Steun voor een brief. Een plenair debat gaat niet meer plaatsvinden, dus het lijkt mij het meest ideaal om dit te bespreken tijdens het AO op 29 november. 

De voorzitter:

Mevrouw Van Tongeren, u hebt een meerderheid voor uw verzoek. Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Dank u wel. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Omtzigt namens het CDA. 

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. We hebben zojuist tijdens het vragenuurtje van de staatssecretaris van Financiën gehoord dat hij eind november met een brief komt om bepaalde aanpassingen in de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties), de wet voor zzp'ers die niet goed loopt, te plegen. Dat is goed nieuws. Wij zouden graag voor eind november het rapport van de commissie-Boot krijgen, zodat wij weten wat er geadviseerd is, en het verslag van het meldpunt. Tevens zouden wij een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen ontvangen waarin staat of hij bereid is en mogelijkheden ziet om de begrippen "persoonlijke arbeid" en "gezagsrelatie" aan te passen. Daarna zouden wij graag in de eerste week van december een plenair debat met de staatssecretaris van Financiën en de minister van SZW willen voeren over het oplossen van de problemen van de Wet DBA. 

De voorzitter:

Bent u niets vergeten? 

De heer Omtzigt (CDA):

Een feitenrelaas wilt u? 

De voorzitter:

Het liefst voor morgen 18.00 uur! 

De heer Omtzigt (CDA):

Nee. Het is zeer urgent voor zzp'ers en ik ben blij dat u dat inziet. Ik denk echter dat dit het maximale is. 

De heer Van Weyenberg (D66):

We zouden in december een debat hebben over een brief. Het lijkt er nu op dat het kabinet eindelijk tot inkeer komt. Dat stemt hoopvol. Ik ben het eens met het verzoek om het debat dat we in december zouden houden, nu zo snel mogelijk na de ontvangst van de brief te plannen. Ik hoop overigens dat de staatssecretaris al in die brief toezegt dat de wetten van minister Asscher worden aangepast. Ik voeg er graag aan toe het verzoek aan de staatssecretaris om aan te geven in hoeverre de afgelopen weken de wet al soepeler is toegepast, zoals beloofd en zoals in een motie door de Kamer is gevraagd. Dan hebben we een heel groot palet en kan die wet eindelijk worden aangepast. Het is de hoogste tijd. 

De heer Tony van Dijck (PVV):

Ik heb niet zoveel woorden nodig. Steun voor alle punten. 

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Ook steun voor alle punten. 

De heer Ziengs (VVD):

Steun voor de brief en daarna een debat. 

Mevrouw Mei Li Vos (PvdA):

Steun voor alle punten. 

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Steun voor het zo spoedig mogelijk houden van een debat, of dat nu het debat is dat al op de rol staat of niet. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Steun voor de brief en het debat. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Van de SGP ook steun. 

De voorzitter:

Mijnheer Omtzigt, er is een meerderheid voor het houden van een debat. Verder stel ik voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

De heer Omtzigt (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Ik verzoek u om, ook gezien de reacties, echt te proberen om dat in de eerste week van december te plannen, met alle moeilijkheden die dat wellicht geeft voor uw planning. 

De voorzitter:

Dank u wel voor deze suggestie. 

Het woord is aan de heer Jan Vos namens de PvdA-fractie. 

De heer Jan Vos (PvdA):

Voorzitter. Ik wil het verzoek dat ik in deze regeling wilde doen, intrekken. Het is niet helemaal de keuze van mijn fractie, zo zeg ik er meteen bij, maar ik ben toch ook geneigd tot samenwerking in deze Kamer. 

De voorzitter:

Kijk. Dat stemt mij blij, tevreden. 

Het woord is aan de heer Grashoff namens GroenLinks. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Voorzitter. BASF omzeilde 1 miljard aan belastingen en wist in Nederland een belastingtarief te realiseren van 0,035%. We hebben er weer een, na IKEA en een aantal anderen. Ik wil graag een debat met de staatssecretaris van Financiën over deze praktijken en de vraag hoe we daar op korte termijn een einde aan kunnen maken. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Steun, en niet alleen maar omdat we een hekel hebben aan de gifproductie van BASF. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun voor het verzoek. 

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Ook steun van de SP voor het verzoek. 

De heer Groot (PvdA):

Steun. Er is al een aanvraag voor een debat over belastingontwijking door Apple. Mijn voorstel is om het daarmee samen te voegen. Dat kan wat versnelling betekenen. 

De voorzitter:

Dat debat is ook door u aangevraagd en het staat op de lijst, mijnheer Grashoff. 

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Ook wat mij betreft betrekken we het bij dat debat. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Dat lijkt me een heel goed voorstel. 

De heer Van Weyenberg (D66):

Dat lijkt mij ook een prima voorstel. Ik zou wel graag een korte brief ontvangen van het kabinet met een reactie op de casus. 

De voorzitter:

De meerderheid wil het toch betrekken bij het debat dat eerder door u is aangevraagd, mijnheer Grashoff. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Dat is prima. 

De voorzitter:

De heer Grashoff heeft nog een verzoek. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Voorzitter. De Vogelbescherming heeft vandaag iets heel bijzonders gedaan, namelijk een officiële klacht ingediend bij de Europese Commissie. Die klacht is dat Nederland, de Staat der Nederlanden, zijn verplichtingen niet nakomt op het gebied van het beheer van vogels. Het gaat dan om de verplichting in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dat is een ernstige zaak. Ik wil daar zo spoedig mogelijk een debat over met de staatssecretaris van Landbouw en Natuur. 

De voorzitter:

Dus én een debat én zo spoedig mogelijk. 

De heer Leenders (PvdA):

Geen steun voor een debat. Dit kan wat ons betreft morgen aan de orde komen in het algemeen overleg over weidevogels. 

De heer Graus (PVV):

Morgen hebben we een algemeen overleg over weidevogels. Daar kan het gemakkelijk in worden geschoven. 

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun. 

De heer Smaling (SP):

Dezelfde suggestie van de SP: morgenochtend. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Dat zou een goede route kunnen zijn. Mocht dat te snel zijn, dan zou ik toch een kabinetsbrief hierover willen en het bijvoorbeeld bij de LNV-Raad betrekken. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Dat AO staat weliswaar morgen gepland, maar het staat maar voor een uurtje. Ik kan mij zomaar voorstellen dat wij op een ander moment hierover willen doorspreken, dus steun voor het verzoek. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Wij willen het ook zo snel mogelijk bespreken. Daarom lijkt ons het AO van morgen de beste plek. Ook de heer Grashoff wil het zo snel mogelijk bespreken. Ik hoop dat hij zich erin kan vinden om het morgen te bespreken. 

De voorzitter:

Mijnheer Grashoff, u hebt geen steun. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Dat snap ik. We gaan het natuurlijk ook morgen betrekken bij het AO, maar zoals verschillende woordvoerders hebben aangegeven, is er al met pijn en moeite een uurtje bevochten. Met deze aanvullende informatie had ik gehoopt op een plenair debat. Ik zal er na het AO, als daar aanleiding toe is, mogelijk op terugkomen. 

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Ik geef het woord aan mevrouw Agema. 

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Ik wil graag rappelleren over vraag 2016Z19080, omdat er een discrepantie is met betrekking tot de begroting, de antwoorden op feitelijke vragen en deze vragen. Ik zou graag voor de begrotingsbehandeling precies willen weten hoe het zit met de groeiruimte. 

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Tot slot geef ik het woord aan mevrouw Gesthuizen namens de SP. 

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Voorzitter. De Belgische post noemt het zelf een vriendelijk bod, maar eigenlijk hebben we het natuurlijk over een vijandig bod: het bod van bpost op PostNL. Ook het kabinet geeft aan serieuze vragen te hebben, er heel goed naar te moeten kijken, de zaak zeer nauwlettend in de gaten te houden en er contact over te hebben met de Belgische collega's. Omdat het kabinet zich nu ook zeer kritisch heeft uitgelaten over het overnamebod van bpost op PostNL, zou ik graag een debat aanvragen met de minister van Economische Zaken, voorafgegaan door een brief waarin het kabinet bij voorkeur vooral zou moeten ingaan op de uitlatingen van het kabinet in de media over het bod van vandaag. 

Mevrouw Mei Li Vos (PvdA):

Vorige week hebben we dit verzoek ook al gedaan. Die brief komt volgens mij heel snel. Het lijkt me goed om er ook snel over te spreken. Vorige week was er geen steun voor een debat, maar eventueel wel voor een spoed-AO naar aanleiding van de brief. Het is mij om het even. 

De heer Remco Bosma (VVD):

Ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw Vos. 

De voorzitter:

Begrijp ik het goed dat u het debat steunt? Ik stel vast dat dat het geval is. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ook het CDA sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Mei Li Vos van de PvdA. Vorige week hebben we het hier inderdaad ook over gehad. Het lijkt me duidelijk dat er snel helderheid over moet komen. 

De heer Verhoeven (D66):

Steun voor het debat. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De ChristenUnie steunt het verzoek. 

De voorzitter:

Mevrouw Gesthuizen, u hebt een meerderheid voor het houden van een debat. 

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Ja, voorzitter. Ik ben overigens gaarne bereid om te bezien of we het debat sneller in de commissie kunnen laten plaatsvinden. Als dat het geval is, meld ik me bij u en dan kan het debat van de lijst af. 

De voorzitter:

Graag. 

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Vooralsnog is het prettig als het gepland kan worden. Ik vraag me nog af of mevrouw Vos vorige week heeft gevraagd om een termijn waarbinnen de brief naar de Kamer kan komen. 

De voorzitter:

Dat weet ik niet. 

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Kan zij dat nu alsnog aangeven? 

Mevrouw Mei Li Vos (PvdA):

Dat kan deze week. 

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Dat zou voor wat betreft de informatie die ik vraag, dan ook moeten gelden. 

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. De heer Graus. 

De heer Graus (PVV):

Ik wilde even zeggen dat ik het verzoek van mevrouw Gesthuizen steun. Ik was al met mijn spoeddebat bezig, maar we willen haar wel graag steunen. 

De voorzitter:

Dank u wel. 

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden. 

De vergadering wordt van 16.10 uur tot 16.30 uur geschorst. 

Voorzitter: Van Raak

Naar boven