21 Stemmingen Wet aanvullende biedboekgegevens

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen in verband met het verstrekken van gegevens ten behoeve van het biedboek voor de veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (Wet aanvullende biedboekgegevens) (34443). 

(Zie vergadering van 2 november 2016.) 

In stemming komt het amendement-De Caluwé (stuk nr. 7, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Houwers, de SGP en Monasch ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 7 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Koolmees (stuk nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en Monasch ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-De Caluwé (stuk nrs. 7, I en II). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor dit wetsvoorstel hebben gestemd, zodat het is aangenomen. 

Naar boven