29 Stemmingen moties Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017,

te weten:

 • -de motie-Jasper van Dijk/Siderius over een pilot om de rijksbijdrage rechtstreeks aan de schoolvestiging uit te keren (34550-VIII, nr. 17);

 • -de motie-Jasper van Dijk/Vermue over een limiet stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage (34550-VIII, nr. 18);

 • -de motie-Jasper van Dijk/Bruins over een fonds voor de inrichting van goede technische profielen in het vmbo (34550-VIII, nr. 19);

 • -de motie-Jasper van Dijk/Mohandis over het maximeren van het collegegeld voor een tweede studie (34550-VIII, nr. 20);

 • -de motie-Duisenberg c.s. over landelijke normen waaraan loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuzeactiviteiten moeten voldoen (34550-VIII, nr. 21);

 • -de motie-Rog/Duisenberg over de capaciteitsfixus bij de technische universiteiten (34550-VIII, nr. 24);

 • -de motie-Rog/Mohandis over burgerschapsonderwijs (34550-VIII, nr. 25);

 • -de motie-Vermue c.s. over een wettelijk doorstroomrecht van vmbo-tl naar havo (34550-VIII, nr. 26);

 • -de motie-Beertema over aanpassing van het kerndoel 38 (34550-VIII, nr. 27);

 • -de motie-Beertema over de Nederlandse vlag op scholen (34550-VIII, nr. 28);

 • -de motie-Beertema over de planning van de afnamedatum van de centrale eindtoets (34550-VIII, nr. 29);

 • -de motie-Beertema over het Nederlands als voertaal in het hoger onderwijs (34550-VIII, nr. 30);

 • -de motie-Beertema over het voorrang geven aan Nederlandse studenten bij numerus-fixusbeleid (34550-VIII, nr. 31);

 • -de motie-Van Meenen over de mogelijkheid om te kiezen voor de leen- en terugbetalingsvoorwaarden binnen het studievoorschot (34550-VIII, nr. 32);

 • -de motie-Van Meenen over onderzoek naar het voortbestaan van het Model European Parliament (34550-VIII, nr. 34);

 • -de motie-Van Meenen over de CJP-cultuurkaart ook beschikbaar stellen in de bovenbouw van het basisonderwijs (34550-VIII, nr. 35);

 • -de motie-Bruins/Straus over gelijkwaardigheid in het recht op bekostigd onderwijs (34475-VIII, nr. 14);

 • -de motie-Bruins/Mohandis over een programma van aanvullende ondersteuning en begeleiding voor "stapelaars" (34550-VIII, nr. 37) (overgenomen);

 • -de motie-Bruins/Van Meenen over het verhogen van het bedrag van de kwijtschelding voor studenten met een functiebeperking (34550-VIII, nr. 38);

 • -de motie-Bruins c.s. over het schrappen van de beoordeling van de kwaliteit van scholen op basis van de resultaten van de centrale eindtoets (34550-VIII, nr. 39);

 • -de motie-Grashoff/Vermue over onderzoek naar het realiseren van meer brede brugklassen (34550-VIII, nr. 40);

 • -de motie-Grashoff over ruimte en budget voor scholen om leerlingen begeleiding en ondersteuning te bieden (34550-VIII, nr. 41);

 • -de motie-Grashoff over betere beloning en carrièremogelijkheden in het primair onderwijs, gelijk aan het voortgezet onderwijs (34550-VIII, nr. 42);

 • -de motie-Kuzu over het garanderen van stageplaatsen voor jongeren (34550-VIII, nr. 43);

 • -de motie-Kuzu over een schakeljaar aan de pabo (34550-VIII, nr. 44);

 • -de motie-Kuzu over de ouderbetrokkenheid onder ouders met een migrantenachtergrond (34550-VIII, nr. 45);

 • -de motie-Van Klaveren over beëindiging van de subsidiëring van het bijzonder religieus onderwijs (34550-VIII, nr. 46).

(Zie vergadering van 3 november 2016.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Meenen stel ik voor, zijn motie (34550-VIII, nr. 32) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Bruins/Straus (34475-VIII, nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jongeren op verschillende onderwijsniveaus een verschillend aantal jaren recht op bekostigd onderwijs hebben;

constaterende dat jongeren die op jongere leeftijd de arbeidsmarkt instromen per definitie geacht worden meer jaren op de arbeidsmarkt actief te zijn dan jongeren die meer jaren initieel onderwijs en beroepsonderwijs hebben gevolgd;

overwegende dat een leven lang ontwikkelen steeds belangrijker wordt en bijdraagt aan een gezonde beroepsbevolking die beter is ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen;

overwegende dat kosten en inkomensderving hindernissen zijn die mensen ervan kunnen weerhouden om te kiezen voor omscholing of bijscholing;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze het recht op bekostigd onderwijs meer in balans kan worden gebracht, ongeacht opleidingsniveau, bijvoorbeeld door middel van een scholingsbeurs of leerrechten, ongeacht de leeftijd waarop men deze gebruikt, en de kosten en opbrengsten van een dergelijk systeem in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 23, was nr. 14 (34475-VIII).

De voorzitter:

De motie-Bruins c.s. (34550-VIII, nr. 39) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de resultaten van de centrale eindtoets (en alternatieve eindtoetsen) voor het basisonderwijs gebruikt worden als middel om de kwaliteit van basisscholen vast te stellen, terwijl het leerlingengewicht gerelateerd aan het opleidingsniveau van de ouders de enige werkelijke correctie is op de uitslag;

overwegende dat de eindtoets een beperkt beeld van de mogelijkheden van een leerling geeft en niet bedoeld en ontwikkeld is om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen;

overwegende dat het leerlingengewichtensysteem zijn waarde verloren heeft en feitelijk onbetrouwbaar is als correctiemiddel;

overwegende dat scholen voor primair onderwijs door het gebruik van dit systeem soms onterecht de kwalificatie "zwak" van de inspectie ontvangen;

overwegende dat de uitzondering dat kinderen met een IQ lager dan 80 niet meetellen met de toets, geen recht doet aan de inzet van scholen om passend onderwijs te realiseren voor een grote groep leerlingen;

verzoekt de regering, een helder en eenduidig systeem voor de beoordeling van basisscholen te ontwikkelen dat recht doet aan de leerling, het passend onderwijs en de inzet van basisscholen, zodat de beoordeling van de kwaliteit van basisscholen op basis van de gemiddelde resultaten van de centrale eindtoets (en alternatieve eindtoetsen) geschrapt kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 51, was nr. 39 (34550-VIII).

De voorzitter:

De motie-Grashoff (34550-VIII, nr. 41) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Grashoff en Mohandis. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 52, was nr. 41 (34550-VIII).

De voorzitter:

De motie-Grashoff (34550-VIII, nr. 42) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel pabo-afgestudeerden niet instromen in het basisonderwijs en dat een grote groep snel weer het basisonderwijs verlaat, wat mede bijdraagt aan het (aankomend) lerarentekort;

constaterende dat er een groot verschil is tussen de beloning en carrièremogelijkheden in het vo en po;

van mening docenten in het basisonderwijs even waardevol zijn als docenten in het voortgezet onderwijs;

verzoekt de regering, met nadere beleidsvoorstellen te komen, gericht op betere beloning en carrièremogelijkheden in het primair onderwijs, waarbij de ongelijkheid met het voortgezet onderwijs stapsgewijs wordt opgeheven;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hier voor medio februari over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 53, was nr. 42 (34550-VIII).

Ik neem aan dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

De fractie van de PVV wordt aantekening verleend tegen de overgenomen motie op stuk nr. 37 te zijn.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Krol (50PLUS):

Voorzitter. Met betrekking tot de motie op stuk nr. 46 kan ik melden dat in het nieuwe verkiezingsprogramma van 50PLUS de voor- en nadelen van bijzonder onderwijs tegen het licht worden gehouden. 50PLUS wil hier graag een publiek debat over. Wellicht dat deze motie hieraan kan bijdragen. Daarom zullen wij de motie steunen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Siderius (34550-VIII, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Vermue (34550-VIII, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Bruins (34550-VIII, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, Houwers, de VVD en de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Mohandis (34550-VIII, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van Houwers, de VVD, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Duisenberg c.s. (34550-VIII, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de ChristenUnie, het CDA en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rog/Duisenberg (34550-VIII, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rog/Mohandis (34550-VIII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vermue c.s. (34550-VIII, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beertema (34550-VIII, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de ChristenUnie, het CDA en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (34550-VIII, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (34550-VIII, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Klein, Houwers, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (34550-VIII, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de ChristenUnie, het CDA en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (34550-VIII, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, 50PLUS, Houwers, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de ChristenUnie en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (34550-VIII, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (34550-VIII, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, Houwers, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bruins/Straus (34475-VIII, nr. 23, was nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze gewijzigde motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins/Van Meenen (34550-VIII, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bruins c.s. (34550-VIII, nr. 51, was nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, Klein, Houwers, de VVD, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Grashoff/Vermue (34550-VIII, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Grashoff/Mohandis (34550-VIII, nr. 52, was nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van D66, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Grashoff (34550-VIII, nr. 53, was nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (34550-VIII, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (34550-VIII, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (34550-VIII, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, 50PLUS, Houwers, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (34550-VIII, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Houwers en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven