34 504 Besluit houdende regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuïteit in de hulpverlening tussen de cliënt en de hulpverlener

Nr. 9 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 8

Voorgesteld 8 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor het werken in de huishoudelijke verzorging de functiewaardering gezondheidszorg (FWG) wordt toegepast;

voorts constaterende dat signaleren van het welzijn van degene die de huishoudelijke verzorging nodig heeft een onomstotelijk onderdeel is van de huishoudelijke verzorging of huishoudelijke hulp en dat dit gewaardeerd wordt op FWG15;

constaterende dat de afgelopen jaren veel thuiszorgmedewerkers in functiewaardering teruggezet zijn van FWG15 naar FWG10, hetgeen leidde tot hetzelfde werk met dezelfde opleidingseisen voor minder salaris;

spreekt uit dat thuiszorgmedewerkers een fatsoenlijk salaris dienen te krijgen voor het werk dat zij doen en daar waar loondump is toegepast dit moet worden teruggedraaid;

verzoekt de regering in de AmvB op te nemen dat gemeenten bij de beoordeling van de kwaliteit van zorg voor het opstellen van reële basistarieven FWG 15 hanteren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven