28 Stemmingen moties Begroting Infrastructuur en Milieu

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017, 

te weten: 

 • -de motie-Van Tongeren over de renovatie of verwijdering van bestaande bebouwing in het Kustpact (34550-XII, nr. 21); 

 • -de motie-Van Tongeren over het versterken van de regierol van gemeenten en provincies op klimaat- en energiegerelateerde onderwerpen (34550-XII, nr. 22); 

 • -de motie-Smaling c.s. over maatregelen om ronselaars en louche taxichauffeurs op Schiphol te weren (34550-XII, nr. 23); 

 • -de motie-Smaling over de overstap van betalen voor bezit naar betalen voor gebruik (34550-XII, nr. 25); 

 • -de motie-Visser/Hoogland over de inzet van basisteams (34550-XII, nr. 26); 

 • -de motie-Remco Dijkstra over woningcorporaties stimuleren om hun woningvoorraad te verduurzamen (34550-XII, nr. 30); 

 • -de motie-Remco Dijkstra over het voorkómen van een aparte Europese beprijzing van uitstoot bij Europese luchtvaartmaatschappijen (34550-XII, nr. 31); 

 • -de motie-Remco Dijkstra/Cegerek over het wegnemen van belemmeringen voor ondernemers in het mkb en voor start-ups (34550-XII, nr. 32); 

 • -de motie-Remco Dijkstra over een plan van aanpak voor de sanering van asbest (34550-XII, nr. 33); 

 • -de motie-Van Helvert c.s. over de compensatieregeling voor bestelbusjes (34550-XII, nr. 34); 

 • -de motie-Cegerek c.s. over het Actieplan Luchtkwaliteit breder inzetten dan alleen in Rotterdam en Amsterdam (34550-XII, nr. 36); 

 • -de motie-Cegerek c.s. over het ondersteunen van het project Smart Delta Resources (34550-XII, nr. 37); 

 • -de motie-Hoogland/Van Veldhoven over het rijkswagenpark inzetten voor een proefproject met elektrische deelauto's (34550-XII, nr. 38); 

 • -de motie-Hoogland/Visser over oplossingen over de modaliteiten heen voor stedelijke bereikbaarheid (34550-XII, nr. 39); 

 • -de motie-Madlener over het halveren van de motorrijtuigenbelasting (34550-XII, nr. 41); 

 • -de motie-Madlener over het beëindigen van ERTMS ten gunste van aanleg van wegen (34550-XII, nr. 42); 

 • -de motie-Van Veldhoven over voldoende budget voor dubbele bemensing bij NS in 2017 (34550-XII, nr. 43); 

 • -de motie-Van Veldhoven over het oplossen van het tekort van 100.000 plaatsen voor fietsparkeren (34550-XII, nr. 44); 

 • -de motie-Van Veldhoven c.s. over een nationaal luchtplan (34550-XII, nr. 46); 

 • -de motie-Belhaj over het Infrastructuurfonds vervangen door een bereikbaarheidsfonds (34550-XII, nr. 47); 

 • -de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over afspraken over de restvoorraad tweetaktbrommers (34550-XII, nr. 49); 

 • -de motie-Dik-Faber over binnen het textielconvenant afspraken maken over financieringsarrangementen (34550-XII, nr. 50); 

 • -de motie-Houwers over het controleren van telefoons op recent gebruik na een verkeersongeval (34550-XII, nr. 52). 

(Zie vergadering van 3 november 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Tongeren stel ik voor, haar motie (34550-XII, nr. 21) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Madlener stel ik voor, zijn motie (34550-XII, nr. 42) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

De motie-Van Veldhoven (34550-XII, nr. 43) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Veldhoven en Hoogland. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 53, was nr. 43 (34550-XII). 

De voorzitter:

De motie-Dik-Faber (34550-XII, nr. 50) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Dik-Faber en Cegerek. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 54, was nr. 50 (34550-XII). 

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (34550-XII, nr. 22). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van Klein, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Smaling c.s. (34550-XII, nr. 23). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Smaling (34550-XII, nr. 25). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, Houwers, de VVD, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Visser/Hoogland (34550-XII, nr. 26). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra (34550-XII, nr. 30). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, Houwers, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra (34550-XII, nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Houwers, de SGP, de ChristenUnie en Monasch ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra/Cegerek (34550-XII, nr. 32). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra (34550-XII, nr. 33). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Cegerek c.s. (34550-XII, nr. 36). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de ChristenUnie en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Cegerek c.s. (34550-XII, nr. 37). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Hoogland/Van Veldhoven (34550-XII, nr. 38). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Hoogland/Visser (34550-XII, nr. 39). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Madlener (34550-XII, nr. 41). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Veldhoven/Hoogland (34550-XII, nr. 53, was nr. 43). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze gewijzigde motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (34550-XII, nr. 44). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Veldhoven c.s. (34550-XII, nr. 46). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Belhaj (34550-XII, nr. 47). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Van Tongeren (34550-XII, nr. 49). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Dik-Faber/Cegerek (34550-XII, nr. 54, was nr. 50). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en Monasch voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Houwers (34550-XII, nr. 52). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en Klein ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven