26 Stemmingen moties Politie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Politie,

te weten:

  • -de motie-Kuzu over disciplinaire maatregelen voor agenten die discrimineren (29628, nr. 669);

  • -de motie-Kuzu over meer armslag voor politie en Openbaar Ministerie om daders van discriminatie en racisme op te sporen (29628, nr. 670);

  • -de motie-Van Toorenburg c.s. over uitbreiden van het onderzoek naar de minister en het ministerie van V en J (29628, nr. 671);

  • -de motie-Van Toorenburg c.s. over lopende het onderzoek geen gebruik maken van de diensten van de voormalig korpschef (29628, nr. 672);

  • -de motie-Van Nispen/Kooiman over werving voor de Politieacademie die leidt tot een beter diversiteitsbeleid (29628, nr. 673).

(Zie vergadering van 2 november 2016.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Toorenburg stel ik voor, haar motie (29628, nr. 672) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Toorenburg c.s. (29628, nr. 671) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit intern oriënterend onderzoek bij de nationale politie ten minste is gebleken dat veel bestedingen van de centrale ondernemingsraad (COR) onrechtmatig en ondoelmatig waren en dat het heeft ontbroken aan toezicht;

constaterende dat de minister heeft aangekondigd een onafhankelijk onderzoek in te stellen dat zich richt op de vraag of de voormalig korpschef in dezen heeft gedaan of nagelaten wat in zijn functie redelijkerwijs van hem verwacht mocht worden;

overwegende dat de keten van besluitvorming inzake de reorganisatie van de nationale politie meer schakels kent dan de korpschef, de voorzitter en de overige leden van de ondernemingsraad;

overwegende dat het onderzoek ook moet uitwijzen of de ondernemingsraad op oneigenlijke wijze is bewogen tot instemming met de reorganisatie;

overwegende dat de rol in en de kennis van de minister in dezen niet buiten beschouwing mogen worden gelaten;

verzoekt de regering, het aangekondigde onafhankelijke onderzoek niet alleen betrekking te laten hebben op de ondernemingsraad en de toenmalig korpschef, maar ook het ministerie van Veiligheid en Justitie en de minister te beschouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 675, was nr. 671 (29628).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Kuzu (29628, nr. 669).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (29628, nr. 670).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Toorenburg c.s. (29628, nr. 675, was nr. 671).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze gewijzigde motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Nispen/Kooiman (29628, nr. 673).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven