20 Stemming brief Adviesaanvraag aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (34541, nr. 4). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te besluiten, en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken een advies te vragen inzake het initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (stuk nr. 34541) onder de aantekening dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen het voorstel te hebben gestemd. 

Daartoe wordt besloten. 

Naar boven