40 Stemming motie Telecommunicatie

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Telecommunicatie,

te weten:

  • -de motie-De Liefde/Jan Vos over het uitfaseren van de wettelijke verplichting voor de papieren telefoongids (24095, nr. 366).

(Zie vergadering van 13 mei 2014.)

De voorzitter:

De motie-De Liefde/Jan Vos (24095, nr. 366) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de papieren telefoongids steeds minder gebruikt wordt omdat er een snel en toegankelijk digitaal alternatief is;

constaterende dat KPN de wettelijke verplichting tot het verzorgen van een papieren telefoongids heeft opgezegd op grond van artikel 20.1 van de Telecommunicatiewet;

van mening dat de verzorging van een papieren telefoongids in de digitale eenentwintigste eeuw geen overheidstaak meer is;

constaterende dat de Europese richtlijn 2002/22/EG ruimte biedt, de universele-dienstverplichting voor nummerinformatie ook digitaal te verzorgen;

verzoekt de regering, in overleg met de telecomsector af te spreken hoe de wettelijke verplichting voor de papieren telefoongids zal worden uitgefaseerd, waarbij gekeken wordt naar de beschikbaarheid van nummerinformatie voor doelgroepen en het economische belang van de papieren gids voor ondernemers;

verzoekt de regering tevens om de Kamer in de zomer van 2014 te informeren over de uitkomsten van het overleg en de te nemen stappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 370, was nr. 366 (24095).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Liefde/Jan Vos (24095, nr. 370, was nr. 366).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven