39 Stemming motie begroting ministerie van Veiligheid en Justitie

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014, 

te weten: 

  • -de motie-Helder over maatregelen tegen niet-betaling van parkeerboetes door diplomaten (33750-VI, nr. 50). 

(Zie vergadering van 21 november 2013.) 

In stemming komt de motie-Helder (33750-VI, nr. 50). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven