20 Stemmingen moties Jaarverslag 2013 Landbouw en Natuur

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel het Jaarverslag 2013 van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur,

te weten:

  • -de motie-Van Gerven over dierenwelzijn voorzien van een doelstelling en indicator in jaarverslag en begroting (33930-XIII, nr. 9);

  • -de motie-Van Gerven over onderzoek naar een agrarische investeringsbank voor de uitrol van duurzame stalconcepten (33930-XIII, nr. 10);

  • -de motie-Ouwehand over een einde maken aan tradities die ten koste gaan van dieren (33930-XIII, nr. 14).

(Zie wetgevingsoverleg van 26 juni 2014.)

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (33930-XIII, nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de Wet dieren de intrinsieke waarde van het dier wordt erkend en dat in artikel 1.3, lid 2 is bepaald dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, moet worden voorkomen;

verzoekt de regering, een einde te maken aan tradities in het teken van volksvermaak en folklore die inbreuk maken op de integriteit of het welzijn van dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 17, was nr. 14 (33930-XIII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (33930-XIII, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (33930-XIII, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (33930-XIII, nr. 17, was nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS/Baay-Timmerman en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven