18 Stemmingen WRR-rapport "Naar een lerende economie"

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het WRR-rapport "Naar een lerende economie", 

te weten: 

  • -de motie-Pechtold c.s. over een samenhangende toekomststrategie en een voorstel voor een Toekomstfonds (27406, nr. 210); 

  • -de motie-Pechtold/Van Ojik over voorstellen om een leven lang leren in te bedden in het arbeidsmarktbeleid en op de werkvloer (27406, nr. 211); 

  • -de motie-Van Ojik over in kaart brengen van mogelijke effecten van automatisering op de arbeidsmarkt (27406, nr. 212); 

  • -de motie-Slob/Samsom over met rijksbeleid bijdragen aan regionale actieplannen om innovatie te stimuleren (27406, nr. 214); 

  • -de motie-Van Klaveren over inzetten op privatisering van het hoger onderwijs (27406, nr. 215); 

  • -de motie-Van Haersma Buma over een onderzoek naar aanwending van de gasbaten voor reductie van de staatsschuld (27406, nr. 216); 

  • -de motie-Klein over optimaal benutten van de kennis, kunde en ervaring van 50-plussers (27406, nr. 217). 

(Zie vergadering van 24 juni 2014.) 

De voorzitter:

De motie-Pechtold/Van Ojik (27406, nr. 211) is in die zin gewijzigd (27406, nr. 218) en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Pechtold, Van Ojik, Zijlstra en Samsom, en luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het voor nieuwe groei en meer banen van groot belang is om een leven lang leren werkelijk vorm te geven; 

constaterende dat de commissie-Rinnooy Kan adviseert van aanbod- naar vraagfinanciering te komen, zodat een breder en beter passend aanbod aan deeltijdopleidingen kan ontstaan; 

verzoekt de regering, voortvarend met uitvoering van het rapport-Rinnooy Kan aan de slag te gaan en voorstellen te doen om een leven lang leren in te bedden in het arbeidsmarktbeleid en op de werkvloer, voorafgaand aan de behandeling van de begroting van OCW, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 219, was nr. 218 (27406). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (27406, nr. 210). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Pechtold c.s. (27406, nr. 219, was nr. 218). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Ojik (27406, nr. 212). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Slob/Samsom (27406, nr. 214). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Klaveren (27406, nr. 215). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Haersma Buma (27406, nr. 216). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Klein (27406, nr. 217). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven