44 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Vaststelling van een nieuwe Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 201.) - 33970 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 24 juni 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs - 33971 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 juni 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) - 33972 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 juni 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 26 en 27 juni 2014 - 21501-20-895 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op Europese Voorzieningszekerheidsstrategie COM (2014) 330 - 21501-33-491 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het verslag van de Telecomraad van 6 juni 2014 - 21501-33-492 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 20 en 21 mei 2014 op het terrein van onderwijs en cultuur/audiovisueel - 21501-34-231 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de commissie voor Buitenlandse Zaken inzake het wetsvoorstel goedkeuring van het VN-wapenhandelsverdrag - 22054-248 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid - 22112-1866 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Aanbeveling over kwaliteit van de rapportage over corporate governance ("pas toe of leg uit") - 22112-1867 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling innovatie in de blauwe economie - 22112-1868 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordening gastoestellen - 22112-1869 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling rol van de private sector in ontwikkeling - 22112-1870 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordening verbod op visserij met drijfnetten - 22112-1871 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling "De Europese film in het digitale tijdperk" - 22112-1872 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Terugtreden Raad van Bestuur NZa - 25268-84 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wereldbank is on track: terugblik van de Nederlandse inzet bij de Wereldbank Voorjaarsvergadering 2014 - 26234-160 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 18 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage Gastvrijheidseconomie - 26419-58 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging gedaan tijdens algemeen overleg Wetenschapsbeleid inzake informatie omtrent de feiten inzake het essay "De eeuwige terugkeer van het fascisme"- 29338-137 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorjaarsrapportage regeldruk - 29362-235 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het bericht "Tbs-psychiaters declareren vals" - 29452-170 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Zorg, nazorg en rechtspositie politiemedewerkers met PTSS vergeleken met die van defensiemedewerkers - 29628-458 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gevolgen groot baanonderhoud kruising Aalsmeerbaan/Buitenveldertbaan en aanleg rijbaan Tango - 29665-203 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 19 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stoptonend sein passages 2013 - 29893-171 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het rapport over ervaringen van proefpersonen en over de voortgang van de uitvoering van het Masterplan van de Dutch Clinical Trials Foundation (DTCF) - 29963-11 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de Brede agenda Belastingdienst - 31066-205 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Planning beleidsreactie op het advies flexibel hoger onderwijs voor volwassenen - 31288-390 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Een betere basis voor peuters - 31322-243 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkelingen ten aanzien van opleidingsinstituten en academies bij de Rijksdienst - 31490-147 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 17 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang passend onderwijs - 31497-125 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wetgevingsagenda STROOM - 31510-49 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie inspectierapportage "Onderwijsverbetering in Caribisch Nederland" - 31568-137 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Publicatie UMCG "Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefstijl bij adolescenten en mogelijkheden voor interventies" - 31839-390 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken kwaliteitskader jeugd - 31839-391 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 5 en 6 juni 2014 - 32317-240 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de Voorhang van het Bouwbesluit 2012 - 32757-99 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toegankelijkheid gebouwen - 32757-100 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage cultuuronderwijs - 32820-108 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur "Meedoen is de Kunst" over de voorzieningen voor de actieve cultuurparticipatie - 32820-109 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Meer waarde uit biomassa door cascadering - 33043-33 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen tijdens de behandeling van het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens - 33509-32 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op amendementen nrs. 30 en 31 bij het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens - 33509-33 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Review projectsubsidie Stichting Vrienden van de Gay Krant - 33650-38 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk - 33750-VI-126 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk - 33750-VI-127 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Btw bij samenwerken gemeenten - 33750-VII-59 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2013 - 33750-X-63 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 18 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de reactie op het verzoek van het lid Agema over de dekking van de frictiekosten (300 mln.) die met de transitie van de jeugdhulp samenhangen en over de zorgen van huisartsen over de kwaliteit van de jeugdwet - 33750-XVI-107 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Mogelijke malversaties bij een door Nederland gefinancierde organisatie - 33750-XVII-60 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 25 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport van de Werkgroep Stevens inzake disciplinaire maatregelen jegens rechters - 33861-8 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding afschriften reacties op brieven van de gezaghebber van Sint Eustatius en een lid van de eilandsraad van Sint Eustatius over het (blijvend) kiesrecht van niet-Nederlanders voor de eilandsraden - 33900-7 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen 96 en 90 van de commissie over het Jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 - 33930-VI-9 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-A-3 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-IIB-3 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-J-3 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een vraag en een antwoord over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-V-3 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-VI-3 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-VII-3 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-VIII-3 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-X-3 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-XII-3 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-XIII-3 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-XV-3 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-XVI-3 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-XVII-3 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-XVIII-3 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting - 33966-5 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de EU-Gezondheidsraad d.d. 20 juni 2014 - 21501-31-342 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over mogelijke stappen van Oostenrijk tegen Duitse tol - 21501-33-493 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Helder over het krantenbericht "Jeugd na tbs nog steeds crimineel" (Verzoek Regeling van Werkzaamheden van 4 maart 2014) - 24587-586 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding SEO rapport MKBA brandveiligheid in woningen - 26956-197 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op protestbijeenkomst tegen de regering in Irak in Den Haag en over Nederlandse ISIS-sympathisanten - 27925-493 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) - 28684-407 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitwerking moties nazorg, vrijwilligers en forensische zorg voor het bevorderen van de re-integratie van (ex-)gedetineerden - 29270-92 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitkomsten gesprekken met Afghaanse tolken en regelingen voor tolken in Mali - 29521-249 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inzet onbemande luchtvaartuigen - 29628-459 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gevolgen hervorming langdurige zorg voor de veteranenzorg - 30139-136 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afronding pilot onderwijstijdverlenging in het basisonderwijs - 31293-206 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Instructietaal onderwijs Sint Eustatius - 31568-138 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Samenhang transitie jeugdzorg en invoering passend onderwijs - 31839-392 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brief van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) over informatievoorziening door Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 32620-125 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de Mensenrechtenrapportage over 2013 - 32735-117 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verbetering kwaliteitsborging in de bouw - 32757-101 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nazorg steenkolenwinning Limburg - 32849-21 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het kiescollege BES-eilanden - 33131-16 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang communicatie aan burgers over de Wtcg en de CER - 33726-26 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) 2013 - 33750-X-64 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om openbaarmaking brief informatievoorziening mogelijke malversaties bij door Nederland gefinancierde organisaties. - 33750-XVII-61 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 25 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het defensiebudget - 33763-48 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoeksopzet voor de evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) - 33977-1 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 06 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van lid/fractie/commissie

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Instelling controleur procedurewaarborgen bij Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF COM (2014) 340 - 33974-1 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 26 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Rapport Bekostiging voortgezet onderwijs - 2014Z12319 

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 30 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Update webdossier Vervanging F-16 - 2014Z12328 

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 30 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie: 

- Vaststelling van een nieuwe Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 201.) (33970); 

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 

- Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs (33971); 

c. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 

- Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) (33972). 

Naar boven