24 Stemming motie Jaarverslag Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel het jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013, 

te weten: 

  • -de motie-Pieter Heerma c.s. over meer en voldoende informatie per sectorplan (33930-XV, nr. 6). 

(Zie wetgevingsoverleg van 26 juni 2014.) 

In stemming komt de motie-Pieter Heerma c.s. (33930-XV, nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Pieter Heerma (CDA):

Nu deze motie is aangenomen, zou ik graag een brief van het kabinet ontvangen over de wijze waarop de motie wordt uitgevoerd. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Naar boven