19 Stemmingen initiatiefnota-De Caluwé

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de initiatiefnota-De Caluwé over simpeler en doeltreffender investeringen voor ontwikkeling (33916) en over het bedrijfsleveninstrumentarium, 

te weten: 

 • -de motie-Agnes Mulder over apart bekijken van ontwikkelingsrelevante investeringsaanvragen (33916, nr. 3); 

 • -de motie-Agnes Mulder over het versterken van "enabling environment" (33916, nr. 4); 

 • -de motie-Leegte/De Caluwé over de nadruk leggen op het benutten van kansen (33916, nr. 5); 

 • -de motie-Leegte/De Caluwé over een platform creëren waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden (33916, nr. 6); 

 • -de motie-Leegte/De Caluwé over overleg plegen over investeringsvoorstellen en gemengde vormen van financiering (33916, nr. 7); 

 • -de motie-Leegte/De Caluwé over het budget voor het bedrijfsleveninstrumentarium vergroten tot 20% van het budget voor ontwikkelingssamenwerking (33916, nr. 8); 

 • -de motie-Leegte c.s. over mogelijkheden om de inzet van het Nederlandse bedrijfsleven bij nationale en internationale instrumenten te vergroten (33916, nr. 9); 

 • -de motie-Van Ojik over armoedebestrijding expliciet als doel stellen (33916, nr. 10); 

 • -de motie-Van Ojik over de financiering van privatesectorontwikkeling ook openstellen voor ondernemingen uit ontwikkelingslanden (33916, nr. 11); 

 • -de motie-Van Ojik over onafhankelijke controle en monitoring op Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (33916, nr. 12); 

 • -de motie-Van Laar over altijd vooropstellen van ontwikkelingsrelevantie en inclusieve groei (33916, nr. 13); 

 • -de motie-Van Laar over het lokale maatschappelijk middenveld actief betrekken bij het bedrijfsleveninstrumentarium (33916, nr. 14); 

 • -de motie-Van Laar over het DRIVE-programma (33916, nr. 15). 

(Zie notaoverleg van 23 juni 2014.) 

De voorzitter:

De motie-Leegte/De Caluwé (33916, nr. 5) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door het lid Leegte. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 16, was nr. 5 (33916). 

De voorzitter:

De motie-Leegte/De Caluwé (33916, nr. 6) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door het lid Leegte. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 17, was nr. 6 (33916). 

De voorzitter:

De motie-Leegte/De Caluwé (33916, nr. 7) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door het lid Leegte. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 18, was nr. 7 (33916). 

De voorzitter:

De motie-Leegte/De Caluwé (33916, nr. 8) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door het lid Leegte. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 19, was nr. 8 (33916). 

De voorzitter:

De motie-Leegte (33916, nr. 9) is in die zin gewijzigd (33916, nr. 20) dat zij thans is ondertekend door de leden Leegte en Anne Mulder, en luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat van het bedrijfsleveninstrumentarium slechts 10% tot 15% terecht komt bij het Nederlandse bedrijfsleven; 

constaterende dat dit in bijvoorbeeld Duitsland en Japan ruim 50% is; 

van mening dat het ongewenst is dat de Nederlandse belastingbetaler hiermee buitenlandse bedrijven uit andere donorlanden subsidieert; 

overwegende dat Nederlandse bedrijven uitstekende kennis hebben om in ontwikkelingslanden een bijdrage te leveren; 

overwegende dat de minister tijdens het overleg met de Kamer heeft aangegeven het pleidooi om zo veel mogelijk Nederlandse bedrijven in te zetten bij Wereldbankprojecten van harte te steunen; 

verzoekt de regering om in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om de inzet van het Nederlandse bedrijfsleven bij nationale en internationale instrumenten te vergroten, en daarbij de modellen van andere donoren zoals Duitsland en Japan te betrekken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 21, was nr. 20 (33916). 

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder (33916, nr. 3). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman en 50PLUS/Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder (33916, nr. 4). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Leegte (33916, nr. 16, was nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, de PvdA en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Leegte (33916, nr. 17, was nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Leegte (33916, nr. 18, was nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66 en de PvdA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Leegte (33916, nr. 19, was nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman en 50PLUS/Klein voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Leegte/Anne Mulder (33916, nr. 21, was nr. 20). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein en de PvdA voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Ojik (33916, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Ojik (33916, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Ojik (33916, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Laar (33916, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Laar (33916, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Laar (33916, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven