12 Stemmingen moties Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet,

te weten:

  • -de motie-Leijten over geen financiële stimulans in verband met deelname aan het LSP (33509, nr. 21);

  • -de motie-Leijten over uitwisseling van medische gegevens via een versleutelde end-to-end (33509, nr. 22);

  • -de motie-Klever over regie van de patiënt over zijn medisch dossier (33509, nr. 23);

  • -de motie-Bruins Slot over aanpassing van uitwisselingssystemen aan de eisen van de wet (33509, nr. 24);

  • -de motie-Bruins Slot/Bouwmeester over voorleggen van de gedragscode van zorgpartijen aan het CBP (33509, nr. 25);

  • -de motie-Van Veen/Bouwmeester over onderzoek hoeveel patiënten nog een papieren dossier hebben (33509, nr. 26);

  • -de motie-Leijten/Voortman over zo spoedig mogelijk ontbinden van het contract met CSC (33509, nr. 27).

(Zie vergadering van 11 juni 2014.)

De voorzitter:

De motie-Leijten (33509, nr. 21) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aansluiting op het landelijk schakelpunt (LSP) niet verplicht is;

constaterende dat huisartsen en apothekers een vergoeding kunnen krijgen wanneer zij hun patiënten laten instemmen met deelname aan het LSP, maar niet wanneer patiënten besluiten niet deel te nemen;

van mening dat een vergoeding voor adequate voorlichting over het systeem onafhankelijk moet zijn van de uitkomst van die informatievoorziening;

verzoekt de regering om ervoor zorg te dragen dat financierings- of vergoedingsregelingen voor de informatievoorziening aan cliënten over deelname aan het LSP, op geen enkele wijze een financiële stimulans richting deelname of niet-deelname zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 34, was nr. 21 (33509).

De voorzitter:

De motie-Leijten (33509, nr. 22) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uitwisseling van medische gegevens, ongeacht het gebruikte uitwisselingssysteem, via "end to end"-versleuteling waterdicht te beveiligen is;

verzoekt de regering, dit soort uitwisseling als standaard te onderzoeken en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 35, was nr. 22 (33509).

De voorzitter:

De motie-Bruins Slot/Bouwmeester (33509, nr. 25) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het College bescherming persoonsgegevens als toezichthouder verantwoordelijk is voor de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens;

constaterende dat de zorgpartijen hun gedragscode momenteel niet voorleggen aan het College bescherming persoonsgegevens;

constaterende dat hierdoor niet duidelijk is of de gedragscode voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens;

verzoekt de regering, te bevorderen dat zorgpartijen de hierboven genoemde gedragscode voorleggen aan het College bescherming persoonsgegevens, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 36, was nr. 25 (33509).

De voorzitter:

De motie-Van Veen/Bouwmeester (33509, nr. 26) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor zorgverleners mogelijk blijft om papieren medische dossiers bij te houden;

constaterende dat het onbekend is hoeveel patiënten nog een papieren dossier hebben;

overwegende dat papieren dossiers een gevaar voor de patiëntveiligheid kunnen opleveren;

verzoekt de regering om te onderzoeken hoeveel patiënten alleen een papieren dossier hebben en welke consequenties dit heeft voor de informatievoorziening aan de patiënt en zorgverlener en voor de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 37, was nr. 26 (33509).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Leijten (33509, nr. 34, was nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Leijten (33509, nr. 35, was nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klever (33509, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot (33509, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bruins Slot/Bouwmeester (33509, nr. 36, was nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Veen/Bouwmeester (33509, nr. 37, was nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leijten/Voortman (33509, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven