17 Stemmingen moties Ruimtelijke Ordening

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Ruimtelijke Ordening, 

te weten: 

  • -de motie-Smaling over aanpassen van de Bro/dienstenrichtlijn (33118, nr. 14); 

  • -de motie-Albert de Vries over het in wetgeving verankeren van het instrument stedelijke herverkaveling (33118, nr. 15). 

(Zie vergadering van 24 juni 2014.) 

De voorzitter:

Aangezien de motie-Smaling (33118, nr. 14) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit. 

In stemming komt de motie-Albert de Vries (33118, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Nu bij het vorige punt van de stemmingslijst de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven op stuk nr. 556 aangenomen is, zou ik graag een brief van de regering ontvangen over de vraag hoe ze haar gaat uitvoeren. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Naar boven