22 Stemmingen moties Vervoer en beheer hoofdrailnet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Vervoer en beheer hoofdrailnet,

te weten:

 • -de motie-Van Veldhoven/Hoogland over alleen tariefverhoging als andere maatregelen onvoldoende effect sorteren (29984, nr. 495);

 • -de motie-Van Veldhoven/De Rouwe over alleen gemotiveerd afwijken van de adviezen van decentrale overheden en regionale vervoerders (29984, nr. 496);

 • -de motie-De Boer/Hoogland over toetsing van de bodem- en streefwaarden van de informatie- en prestatie-indicatoren (29984, nr. 497);

 • -de motie-De Boer over voldoende capaciteit voor internationaal goederenvervoer (29984, nr. 498);

 • -de motie-Van Tongeren over afspraken over de heen- en terugreis van bezoekers van grootschalige evenementen (29984, nr. 499);

 • -de motie-Van Tongeren c.s. over een minimale intercityverbinding tussen Dordrecht en Breda (29984, nr. 500);

 • -de motie-Dik-Faber over het toevoegen van een prestatie-indicator (29984, nr. 501);

 • -de motie-Dik-Faber over aansluiten bij de ov-klantenbarometer voor het meten van klantoordelen over reizen in de spits (29984, nr. 502);

 • -de motie-Dik-Faber over aanscherping van de eisen voor minimale bediening (29984, nr. 503);

 • -de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over de inspanningsverplichting van de vervoerder om te zorgen voor voldoende fietsparkeerplaatsen (29984, nr. 504);

 • -de motie-Madlener over een pilot voor een service in treinen om overlast te melden (29984, nr. 505);

 • -de motie-Madlener over versneld invoeren van cameratoezicht (29984, nr. 506);

 • -de motie-De Rouwe over de Kamer halfjaarlijks informeren over het goederenvervoer per spoor door Oost-Nederland (29984, nr. 509);

 • -de motie-De Rouwe/Hoogland over het verkorten van de reistijd voor de intercity Leeuwarden-Randstad (29984, nr. 510);

 • -de motie-Hoogland c.s. over een verplichting voor vervoerders om reizigers erop te wijzen dat ze zijn vergeten uit te checken (29984, nr. 511).

(Zie vergadering van 25 juni 2014.)

De voorzitter:

De motie-Dik-Faber/Van Tongeren (29984, nr. 504) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Dik-Faber, Van Tongeren en Van Veldhoven, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering voornemens is de verantwoordelijkheid voor het fietsparkeren bij stations te decentraliseren in 2020;

overwegende dat het Fietsberaad gezien het belang van de fiets in de deur-tot-deurreis van de treinreiziger heeft geadviseerd de kosten voor het fietsparkeren te delen tussen vervoerder, Rijk en gemeenten;

overwegende dat volgend jaar het actieplan fietsparkeren wordt geëvalueerd;

verzoekt de regering, in de vervoerconcessie de inspanningsverplichting van de vervoerder om te zorgen voor voldoende fietsparkeerplaatsen, na genoemde evaluatie te concretiseren zodat deze toetsbaar is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 519, was nr. 504 (29984).

De voorzitter:

De motie-Madlener (29984, nr. 505) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Madlener, De Rouwe en Van Veldhoven , en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat reizigers momenteel geen middel hebben om in de trein overlast te melden en vaak zelf niet durven in te grijpen;

constaterende dat in Nederlandse bioscopen voor de film een dia wordt getoond, waar bezoekers naar kunnen sms'en als ze last hebben van overlast;

constaterende dat in elke wagon het wagonnummer zichtbaar is, en dat zich in steeds meer wagons een beeldscherm bevindt;

verzoekt de regering om met de NS in gesprek te gaan over het opzetten van een pilot, waarin een service in de treinen wordt opgezet om overlast te melden, vergelijkbaar met het succesvolle systeem in de Nederlandse bioscopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 520, was nr. 505 (29984).

De voorzitter:

De motie-De Rouwe (29984, nr. 509) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden De Rouwe en Dik-Faber , en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet een keuze ten aanzien van het routeren van het goederenvervoer door Oost-Nederland in het kader van PHS-GON vooruitschuift;

overwegende dat als gevolg van deze impliciete keuze er meer goederentreinen zullen gaan rijden door dorpen en steden langs de IJssellijn en de Twentelijn;

voorts overwegende dat onduidelijk is van welke toename sprake zal zijn, op welke tijdstippen, hoe dit zich verhoudt tot wettelijke normen ten aanzien van trillingen, geluid en gevaarlijke stoffen, en welke kosten gemaakt moeten worden om aan deze normen te blijven voldoen;

verzoekt de regering om de Kamer halfjaarlijks te informeren over de ontwikkeling van het goederenvervoer per spoor door Oost-Nederland en de mate waarin wettelijke normen worden gehaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 521, was nr. 509 (29984).

De voorzitter:

De motie-Hoogland (29984, nr. 511) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Hoogland, Van Veldhoven en Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 522, was nr. 511 (29984).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Hoogland (29984, nr. 495).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/De Rouwe (29984, nr. 496).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Boer/Hoogland (29984, nr. 497).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Boer (29984, nr. 498).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (29984, nr. 499).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren c.s. (29984, nr. 500).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (29984, nr. 501).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (29984, nr. 502).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (29984, nr. 503).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dik-Faber c.s. (29984, nr. 519, was nr. 504).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Madlener c.s. (29984, nr. 520, was nr. 505).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (29984, nr. 506).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en 50PLUS/Baay-Timmerman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Rouwe/Dik-Faber (29984, nr. 521, was nr. 509).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe/Hoogland (29984, nr. 510).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hoogland c.s. (29984, nr. 522, was nr. 511).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven