35 Stemmingen motie Voorwaarden winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten, 

te weten: 

  • -de motie-Leijten over onderzoek naar de handelwijze van bestuurders bij een faillissement van een ziekenhuis (33168, nr. 27). 

(Zie vergadering van 26 juni 2014.) 

In stemming komt de motie-Leijten (33168, nr. 27). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven