14 Stemmingen Verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit) (33685). 

(Zie wetgevingsoverleg van 16 juni 2014.) 

De voorzitter:

De amendementen-Van der Steur (stukken nrs. 7, 8 en 9) zijn ingetrokken. 

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen. 

Naar boven