10 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Voorafgaand aan de stemmingen, willen twee leden nog iets over de stemmingslijst zeggen. Als eerste geef ik het woord aan mevrouw Van Tongeren. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

De fractie van GroenLinks wil graag bij punt 22 de motie-Voortman over het verruimen van het criterium voor rijkstoezicht tot gemeentetoezicht (19637, nr. 1835) aanhouden, in verband met een gerechtelijke uitspraak van vandaag. 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Tongeren stel ik voor, de motie-Voortman (19637, nr. 1835) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Voorzitter. Voor het eerst in mijn parlementaire bestaan vraag ik een hoofdelijke stemming aan, namelijk onder punt 20 over het wetsvoorstel Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca (33791). Ik wil graag over dit wetsvoorstel een hoofdelijke stemming. 

De voorzitter:

Als wij bij dat punt zijn, gaan wij hoofdelijk stemmen. 

Naar boven