38 Stemmingen moties Jaarverslag 2013 Economie en Innovatie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel het Jaarverslag 2013 van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Economie en Innovatie,

te weten:

  • -de motie-Jan Vos over herziening van het investeringsmodel en incubatorfondsen (33930-XIII, nr. 15);

  • -de motie-Agnes Mulder over stimuleren van innovatieprojecten in het MKB (33930-XIII, nr. 16).

(Zie wetgevingsoverleg van 25 juni 2014.)

De voorzitter:

De motie-Jan Vos (33930-XIII, nr. 15) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Jan Vos en Ziengs, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat start-ups en SME's meer dan de helft van alle nieuwe werkgelegenheid tot stand brengen;

constaterende dat er een gebrek is aan EV en VV voor deze bedrijven, waarbij uit recent ECB-onderzoek bleek dat Nederland onderaan de Europese lijstjes bungelt;

overwegende dat naar aanleiding van het initiatief StartupNL de minister met een ambitieuze agenda is gekomen voor start-ups, waarbij het doel is tot de top vijf van landen te horen qua vestigingsklimaat voor start-ups;

constaterende dat in diverse landen, waaronder Israël en Nederland, goede ervaringen zijn met incubatorfondsen, die worden gekickstart met overheidsgeld, in combinatie met venture capital;

verzoekt de regering, dit investeringsmodel nader te bezien, en daarbij de mogelijkheid te onderzoeken om in Nederland te komen tot vergelijkbare incubatorfondsen, waarbij elke topsector tenminste één incubator krijgt, in combinatie met een VC fund,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 18, was nr. 15 (33930-XIII).

De voorzitter:

De motie-Agnes Mulder (33930-XIII, nr. 16) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diverse regio's momenteel actieplannen uitwerken om de hoge werkloosheid terug te dringen, zoals de regio Twente, de Eemsdelta en het stedelijk netwerk Emmen/Coevorden/Hoogeveen/Hardenberg;

overwegende dat werkloosheid in regio's vooral kan worden bestreden door bedrijven, met behulp van kennisinstellingen, in staat te stellen om nieuwe banen te creëren en de regionale economische structuur te versterken;

verzoekt de regering om een bijdrage te leveren aan economische structuurversterking in regio's met een hoge werkloosheid door innovatieprojecten in het mkb te stimuleren met behulp van de MIT-regeling, en hierbij samen op te trekken met de betreffende provincies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 19, was nr. 16 (33930-XIII).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jan Vos/Ziengs (33930-XIII, nr. 18, was nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Agnes Mulder (33930-XIII, nr. 19, was nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven