41 Stemming motie Arbeidsmigratie

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Arbeidsmigratie,

te weten:

  • -de motie-Van Weyenberg over afspraken over maatwerk (29407, nr. 191).

(Zie vergadering van 26 maart 2014.)

De voorzitter:

De motie-Van Weyenberg (29407, nr. 191) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet arbeid vreemdelingen is aangescherpt, maar dat de regering tijdens de wetsbehandeling in de Eerste Kamer heeft aangegeven maatwerk te zullen bieden;

overwegende dat Aziatische chefs essentieel zijn voor het voortbestaan van specifieke horecagelegenheden en de daarbij behorende werkgelegenheid en dat ondernemers niet gedupeerd mogen worden;

overwegende dat de regering bereid is om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de Aziatische horeca over de afgifte van tewerkstellingsvergunningen voor kernfuncties;

verzoekt de regering, in overleg met de genoemde sectoren zo snel mogelijk tot afspraken te komen over maatwerk die passen binnen gedane toezeggingen in de Eerste Kamer, zodat duidelijk wordt hoe dat maatwerk eruitziet, en om daarbij onder andere te bekijken welke functieniveaus in aanmerking komen voor een tewerkstellingsvergunning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 194, was nr. 191 (29407).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Weyenberg (29407, nr. 194, was nr. 191).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik schors de vergadering voor enkele minuten, zodat wij onze nieuwe collega kunnen feliciteren. Ik verzoek de heer Van Wijngaarden om naar voren te komen, zodat wij onze felicitaties kunnen overbrengen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Bosma

Naar boven