13 Stemmingen Wijziging Wegenverkeerswet 1994

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (32859). 

(Zie vergadering van 17 juni 2014.) 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Staaij c.s. (stuk nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP en 50PLUS/Baay-Timmerman voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-De Rouwe/Van der Staaij (stuk nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP en 50PLUS/Baay-Timmerman voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

Mevrouw Berndsen-Jansen (D66):

Voorzitter. D66 onderschrijft de strekking van het wetsvoorstel. Wie door het gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen de verkeersveiligheid in gevaar brengt, moet worden gestraft. Daarom gelden nu voor alcohol alleen en voor drugs alleen gedragsgerelateerde grenswaarden, limieten waarboven de verkeersveiligheid in gevaar wordt gebracht. Voor een combinatie van drugs en/of alcohol kiest het kabinet voor nullimieten, ofwel de laagst meetbare hoeveelheid van een stof die niet op natuurlijke wijze in het bloed zit. Bij nullimieten is er geen directe relatie met het aantasten van de verkeersveiligheid, in plaats van met het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Bovendien heeft de commissie die de grenswaarden moet bepalen haar onderzoek nog niet klaar. Hierdoor zijn de nullimieten waaraan bestuurders zich zouden moeten houden nog niet bekend. Nu besluiten over het wetsvoorstel is daarom volgens mijn fractie ontijdig. De wet moet proportioneel, duidelijk en effectief zijn. Maar dat kunnen we nu niet beoordelen. Daarom zal mijn fractie tegen dit wetsvoorstel stemmen. 

De voorzitter:

Dank u wel voor uw stemverklaring 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, de PvdA en de SP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Naar boven