29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 498 MOTIE VAN HET LID DE BOER

Voorgesteld 25 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de LTSA ambieert om aan groei voor goederenvervoer voldoende ruimte te bieden;

overwegende dat de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie en havens in belangrijke mate wordt bepaald door de kwaliteit van internationale spoorverbindingen;

overwegende dat de Nederlandse overheid zich jarenlang en met succes heeft ingespannen voor het tot stand komen van drie Europese spoorcorridors van en naar Nederland zoals beschreven in EU-verordening 913/2010;

verzoekt de regering, via de beheerconcessie 2015–2024 ProRail op te dragen om in overeenstemming met de verordening voldoende capaciteit voor internationaal goederenvervoer vrij te maken en jaarlijks de verwachte en gerealiseerde volumegroei alsmede de kwaliteit van treinpaden op de Nederlandse secties van de corridors terug te koppelen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Boer

Naar boven