33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Nr. 34 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 21

Voorgesteld 1 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aansluiting op het landelijk schakelpunt (LSP) niet verplicht is;

constaterende dat huisartsen en apothekers een vergoeding kunnen krijgen wanneer zij hun patiënten laten instemmen met deelname aan het LSP, maar niet wanneer patiënten besluiten niet deel te nemen;

van mening dat een vergoeding voor adequate voorlichting over het systeem onafhankelijk moet zijn van de uitkomst van die informatievoorziening;

verzoekt de regering om, ervoor zorg te dragen dat financierings- of vergoedingsregelingen voor de informatievoorziening aan cliënten over deelname aan het LSP, op geen enkele wijze een financiële stimulans richting deelname of niet-deelname zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven